Prevenció incendis forestals

Dijous, 16 d’abril de 2015

Anualment, l’Ajuntament de l’Ametlla en col·laboració amb l’ADF Congost-Montseny i la Diputació de Barcelona realitza un ambiciós programa de prevenció d’incendis que es concreta en l’arranjament de pistes forestals, la neteja de vegetació de vores de camins, la retirada de residus o d’altres abocaments al medi natural així com l’obertura de franges de protecció i la col·locació d’hidrants a les zones de major risc.

Pla de vigilància complementària d’incendis forestals

També amb periodicitat anual, el municipi realitza un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la vigilància durant els mesos de màxim risc de les masses forestals. Actualment, l’Ametlla i Sta. Eulàlia de Ronçana comparteixen un vehicle 4x4 i un vigilant tots els dies de la setmana entre mitjans de juny i mitjans de setembre. Les tasques d’aquest servei són la realització d’itineraris preestablerts de vigilància, informació i assessorament per a la prevenció d’incendis forestals.

Pla d’Evacuació de les urbanitzacions

En el marc de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, s’està realitzant un Pla d’evacuació de les urbanitzacions amb risc d’incendi forestal.

Aquest pla preveu:

Organitzar el desplaçament sense riscs dels habitants d’una urbanització amenaçada per un incendi forestal a un lloc segur.

Redactar un protocol d’actuació d’evacuació per a l’ajuntament.

Conscienciar els veïns sobre prevenir els incendis forestals en la urbanització on resideixen i millorar la seva seguretat.

Un dels documents de què disposarà la població serà un quadern d’autoprotecció i un mapa del recorregut d’evacuació en cas d’incendi.

Manteniment de les zones verdes municipals

Anualment, des de fa 5 anys, l’Ajuntament de l’Ametlla realitza un conveni de col·laboració amb l’empresa AFMA i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni permet la reinserció laboral de col·lectius amb risc greu d’exclusió social per mitjà de cursos de formació i pràctiques en neteja de boscos. Aquesta combinació permet un seguit de sinèrgies que redueixen els costos de manteniment dels torrents i zones verdes municipals.

Durant l’any 2004 aquest conveni va permetre netejar els torrents de Can Plantada i Can Diví i enguany seguirà per la part nord del municipi.

Estudi de les franges de protecció contra incendis

En la mateixa línia que els anteriors apartats, s’està estudiant la viabilitat tècnica i econòmica de la realització de les franges de protecció de les urbanitzacions amb més risc contra incendis.

Aquesta franja de protecció és una zona de 25 m d’amplada on es realitza una reducció de la densitat d’arbres a fi efecte d’esmorteir l’arribada d’un front de foc.

Les zones prioritàries per a l’execució d’aquesta franja són les urbanitzacions del Serrat, la Miranda, Pinar i Portús i St. Genís, Sta. Creu i les Roquetes.

Darrera actualització: 23.02.2016 | 11:37