Mesa de contractació

La Mesa de contractació és l’ens que assisteix a l’òrgan de contractació en els procediments de licitació de contractacions que realitza l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

A grans trets, les seves funcions principals són:

a) Qualificar la documentació que acredita la personalitat jurídica, la capacitat, i la solvència tècnica i econòmica de les empreses que es presenten a les licitacions.

b) Obrir, comprovar la seva adequació i valorar les ofertes presentades.

c) Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat la millor oferta.

La Mesa està formada per:

A.- Presidència: Alcalde/essa.

B.- Vocals:

1.- Secretari/a Municipal

2.- Interventor/a Municipal

3.- Regidor/a de l’àrea gestora del contracte

4.- Tècnic/a responsable de l’execució del contracte

5.- Assessor/a Jurídic/a o Tècnic/a de Contractació

C.- Secretari/a de la Mesa

Darrera actualització: 03.01.2019 | 11:16
Darrera actualització: 03.01.2019 | 11:16