Junta de Govern Local

La Junta de Govern local es celebra en sessió ordinària els dilluns, no festiu, a les 18 h a la Sala de Banderes de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. Durant el mes d’agost no es celebraran sessions ordinàries, podent-se convocar totes les extraordinàries que siguin necessàries.

En el cas que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local fos festiu, vigília de festivitat o coincidís amb l’inici d’un període d’absència d’activitat administrativa, es podrà fixar mitjançant Decret, el dia de celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure, excepcionalment, en un dia que no sigui dilluns. A partir d’aquesta data, se seguirà el règim normal d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior. L’horari fixat podrà ser modificat de manera excepcional, per l’alcalde quan les circumstàncies ho aconsellin.

Les competències de la Junta de Govern local atribuïdes pel Ple són:

 1. La concertació de les operacions de crèdit, amb una quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, que excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost –llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions superi el 15% dels ingressos corrents liquidats a l'exercici anterior- de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

 2. Les contractacions d'obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, contractes privats i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d'EUR, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquest punt.

 3. L’aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos al pressupost.

 4. L’adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d'EUR.

 5. L’alienació del patrimoni, quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

 6. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

 7. La declaració de nul·litat dels actes de l'Ajuntament.

 8. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

 9. L'establiment, fixació, regulació modificació i supressió de qualsevol preu públic.

Les competències de la Junta de Govern local atribuïdes per l’Alcaldia són:

 1. Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions dins els límits reconeguts com a competència de l'alcalde i sempre que superi els 3.000 EUR, excepció feta a l’autorització i disposició de despeses i reconeixement d'obligacions en matèria de recursos humans.

 2. Les contractacions d'obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'EUR, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 3. Les concessions sobre els bens de l'Ajuntament i l’adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'EUR, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

 4. L’aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i que estiguin previstos al pressupost.

 5. L'atorgament de les llicencies, llevat d'aquelles que la llei sectorial atribueixin expressament al Ple.

 6. L’ordenació, de la publicació, execució i compliment dels acords de l'Ajuntament.

 7. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

 8. L’aprovació de l'oferta d’ocupació publica d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

Darrera actualització: 21.06.2023 | 13:21