Conceptes pressupostaris

Amb l'objectiu de fer el pressupost el més entenedor possible per als ciutadans, a continuació definim els següents conceptes:

Classificació econòmica:

Ingressos

Capítol 1 Impostos directes . IBI, Impostos sobre vehicles, Impost sobre plusvàlues, Impost sobre Activitats Econòmiques.

Capítol 2 Impostos indirectes . Impost sobre construccions.

Capítol 3 Taxes i altres ingresos . Taxa de retirada de vehicles, de la brossa, multes i sancions, llicències d'obertura, les llicències urbanístiques, guals, etc.

Capítol 4 Transferències corrents . Són els diners que es reben de l'Estat, Generalitat, Diputació i d'altres Ens.

Capítol 5 Ingressos Patrimonials . Són els diners que ingressa l'Ajuntament per la venda de patrimoni municipal.

Capítol 6 Alienació d'inversions . Són els ingressos per vendes de terrenys o inversions materials.

Capítol 7 Transferències de capital . Són totes les subvencions que s'esperen.

Capítol 8 Actius financers . Són el reintegrament de préstecs, dipòsits i fiances.

Capítol 9 Passius financers . Són tots aquells diners que s'obtenen via préstecs bancaris.

Despeses:

Capítol 1 Despeses de personal . Sou i salaris de personal de plantilla, laboral, eventual, i òrgans de govern. Seguretat Social i formació.

Capítol 2 Béns corrents i serveis . Tots els que s'assignen al funcionament general de l'ajuntament: llum, aigua, gas, material d'oficina, neteja telèfons, etc.

Capítol 3 Despeses financeres . Són tots els interessos que es paguen per els préstecs sol.licitats.

Capítol 4 Transferències corrents . Són totes les subvencions a entitats i associacions.

Capítol 6 Inversions reals . Són tots aquells diners que es gastaran en obres públiques.

Capítol 7 Transferències de capital . Són subvencions a favor de tercers per finançar inversions.

Capítol 8 Actius financers . Són les bestretes de personal, els dipòsits i fiances.

Capítol 9 Passius financers . L'amortització anual dels préstecs bancaris.

Darrera actualització: 18.01.2019 | 12:42
Darrera actualització: 18.01.2019 | 12:42