Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió


La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments


Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats


Seu Electrònica
URL: https://www.ametlla.cat/seu_electronica
Emès per a: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

L'Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil de Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ametlla
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributària
URL: http://diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08005
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Tramitació electrònica
URL: https://ametlladelvalles.eadministracio.cat
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Anuncis i edictes
URL: https://ametlladelvalles.eadministracio.cat/board
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=17
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 International Server CA - G3

Notificacions electròniques:
URL: https://usuari.enotum.cat | https://www.ametlla.cat/seu_electronica
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 Public Primary CA

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

L'e-Tauler
URL:https://www.ametlla.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/tauler-danuncis/

Eines de validació de certificats


1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils


Calendari de festius: Accedir

Darrera actualització: 3.10.2022 | 09:37
Darrera actualització: 3.10.2022 | 09:37