Comissions informatives

La Comissió Informativa té com a atribució l’estudi i el dictamen previs de tots els assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local i els/les regidors/res que exerceixin delegacions.

Les comissions informatives es reuneixen en sessió ordinària el dimecres anterior a la celebració del ple municipal.

Amb caràcter extraordinari, la Junta de Portaveus es pot reunir a proposta de l’alcaldessa o a petició de la meitat dels seus membres.

A requeriment de la seva presidenta, també poden assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, altres membre corporatius i la resta de personal al servei de la Corporació. 

Darrera actualització: 12.01.2018 | 14:13