Organs de Govern

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

·         L’alcalde/ssa

·         Els/les tinents/es d’alcalde/essa

·          La Junta de govern local

·         La comissió informativa

·         La Comissió Especial de Comptes

·         El Ple de la Corporació

L’organització municipal es podrà completar amb:

- Els/les regidors/res delegats/des

- Els consells locals sectorials i territorials

- Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i de les   societats municipals.

- Hi haurà la Junta de Portaveus que podrà actuar en funcions de comissió informativa única o no, d’acord amb l’article 6.1.d. del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

La creació d’òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

Darrera actualització: 12.01.2018 | 11:05