Participació ciutadana en els plens

A la part final del Ple, el públic assistent a la Sala Polivalent pot preguntar als regidors del Consitori. Per a fer-ho, han de demanar el torn de paraula a l'alcalde, que és qui coordinarà el torn de preguntes.

El Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès regula en el 

Article 8. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals

1. Totes les persones i entitats tenen dret a intervenir posteriorment de les sessions públiques del Ple Municipal, mitjançant el torn de precs i preguntes.

2. Després de les sessions del Ple, l’alcalde o alcaldessa declararà closa oficialment la sessió i obrirà el corresponent torn de preguntes al públic on els assistents podran dirigir als membres del consistori, que vulguin romandre lliurement al Ple, qualsevol pregunta o suggeriment d’àmbit municipal d’interès general. Previ a la formulació de la pregunta o suggeriment, s’haurà d’identificar l’orador, tot indicant el seu nom i, en tot cas, quin col·lectiu representa. Les peticions que es formulin hauran de ser concretes, no repetitives i amb una duració màxima d’exposició de dos minuts.

L’Alcalde actuarà com a moderador i, en cas que no s’hagi indicat el destinatari concret de la petició, podrà contestar-la ell mateix, o bé traslladar-la al membre del consistori que cregui més capacitat per fer-ho. En tot cas podrà denegar la informació sol·licitada. especialment si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències, si ja s’ha presentat en una altra sessió en un període anterior de 3 a 6 mesos, quan l’alcalde entengui que la intervenció de la persona sol·licitant no aportarà novetats a les posicions expressades o que s’expressaran, o quan pugui provocar incidents Així mateix podrà retirar la paraula a qui, amb les seves declaracions, vulneri els drets fonamentals de les persones previstos en la Constitució o atempti contra la honorabilitat de les institucions o de qui les representi. En aquest mateix sentit l’Alcalde podrà donar per acabada las sessió informativa quan l’actitud dels presents impedeixi el seu normal desenvolupament.

La intervenció també es podrà presentar a l’alcaldia per escrit o mitjà equivalent, acompanyada del text de la mateixa i amb una antelació mínima d’un dia hàbil previ a la convocatòria de la sessió del Ple ordinari.

En el cas de plantejar qüestions que calgui un estudi o consulta tècnica es podran contestar amb posterioritat i com a màxim en la propera sessió plenaria.

3. Quan, per causa del reconeixement dels drets d’iniciativa ciutadana en els termes previstos en l’article 5 d’aquest reglament, el Ple de l’Ajuntament tracti assumptes sobre els quals s’hagi articulat la iniciativa, aquesta comportarà automàticament el dret d’intervenció en la sessió plenària, sigui quin sigui el seu caràcter.