Ple ordinari, el 17 d'abril

Divendres, 13 d'abril de 2018 a les 00:00

El dimarts 17 d'abril tindrà lloc un Ple de caràcter ordinari, a partir de les 20h a la Sala Polivalent.

Aquest n'és l'ordre del dia:

A) actes altres sessions

1.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 31 de gener de 2018 i 7 de març de 2018.

B) resolucions de govern

2.- Donar compte de la sentència núm. 887, relativa a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de l’Ametlla del Vallès, referent a les condicions generals de les Llicències Urbanístiques, expt. URB 2018/72.

3.- Donar compte de la sentència núm. 16/2018, del Jutjat Contenciós-Administratiu 10 de Barcelona, referent al procediment abreujat 60/2017-M, expt. SEC 2017/43.

4.- Aprovació inicial de la modificació Puntual del Pla Parcial de Can Draper, referent a l’admissió de nous usos i la regularització de dues parcel·les de la illa delimitada pels carrers A, B i C i carrer Barcelona, expt. URB 2018/15.

5.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 19 de març de 2018, pel que es declara deserta la licitació de la concessió de l’explotació del bar-restaurant Can Camp, expt. SEC 2017/175.

6.- Aprovació del càlcul de la subvenció anivelladora sobre la gestió econòmica del Complex Esportiu Municipal de l’Ametlla del Vallès, gestionat per l’empresa Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa, S.A., expt. SEC 2017/207.

7.- Aprovació inicial de la Normativa d’ús de les cartelleres de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/21.

8.- Aprovació inicial modificació ordenança mercats de venda no sedentària de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC. 2016/133.

9.- Realització de les actes dels Plens Municipals, expt. SEC 2018/39.

10.- Aprovació festius 2019, expt. RRHH 2018/63.

11.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits, expt. HIS 2018/37.

12.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2017, expt. HIS 2018/34.

13.- Donar compte aprovació organigrama municipal, expt. RRHH 2018/62.

14.- Moció dels grups municipals PDeCAT i SI-BLOC MUNICIPAL, per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la Deriva Antidemocràtica i Autoritària de l’Estat Espanyol, expt. SEC 2018/48.

C) control acció de govern

15.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 20-1-2018 al 9-4-2018.

16.- Mocions d’urgència.

17.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 16.04.2018 | 14:19