Ordre del dia del Ple ordinari de 29 de novembre

Dilluns, 27 de novembre de 2017 a les 11:00

El dimecres 29 de novembre tindrà lloc un Ple de caràcter ordinari, a les 20h a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal Josep Badia i Moret de l'Ametlla del Vallès, amb el següent ordre del dia:

A) actes altres sessions

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 4-10-2017, 16-10-2017, 25-10-2017 i 22-11-2017.

B) resolucions de govern

2.- Donar compte Decret Alcaldia modificació cartipàs municipal, expt. SEC-2017/167.

3.- Ratificar Decret d’Alcaldia 2017/1026, nomenament representant en òrgan col·legiat Consorci Localret, expt. SEC 2017/186.

4.- Caducitat resolució contracte Illa Activa, expt. SEC-2016/95.

5.- Donar compte al Ple adscripció en comissió de serveis per a ocupar un lloc de treball d’agent de la Policia Local, expt. RRHH-2017/141.

6.- Reconeixement compatibilitat treballadora municipal, expt. RRHH-2017/233.

7.- Modificació Ordenança Fiscal número 7, expt. ESPORTS-2017/111.

8.- Modificació taxa per retirada de vehicles O.F. núm. 10, expt. HIS-2017/94.

9.- Modificació taxa per a expedició de documents administratius Ordenança Fiscal núm. 18, expt. HIS-2017/93.

10.- Modificació de crèdit 17/2017 per crèdits extraordinaris, expt. HIS-2017/132.

11.- Ratificació de l’aprovació del Calendari Fiscal 2018, expt. HIS-2017/125.

12.- Aprovació nomenclatura dels carrers al Pla Parcial Can Draper i Pla Parcial Camí del Cementiri, expt. URB-2017/135.

13.- Moció presentada pel grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, amb l’adhesió dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP, L’Ametlla en Comú-Entesa i SI-BLOC MUNICIPAL, en motiu del Dia contra la violència envers les dones, expt. SEC-2017/203.

14.- Moció presentada pel grup municipal Ametlla’t-ERC-AM i SI-BLOC MUNICIPAL, amb l’adhesió dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP, sobre la Declaració Institucional per la llibertat de les preses i presos polítics, expt. SEC- 2017/204.

C) Control acció de govern

15.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 16-9-  2017 al 17-11-2017.

16.- Mocions d’urgència.

17.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.11.2017 | 12:50