Nova tramitació animals de companyia

Dimecres, 31 de juliol de 2019 a les 00:00

Us informem que hem modificat el tràmit i s’han actualitzat els formularis de comunicació de dades al Registre general d’animals de companyia. 

La informació sobre aquest tràmit es troba al web de tràmits gencat, amb el nom Registre general d'animals de companyia, concretament en aquest enllaç.
category

Base normativa
El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals estableix les obligacions següents:

La persona propietària/posseïdora d'un animal de companyia d'identificació obligatòria té l'obligació de dur a identificar el seu animal a un veterinari col·legiat i de registrar-lo en el cens del municipi on resideix habitualment l'animal, o en el Registre general
d'animals de companyia i d'informar de la modificació de les dades.

El professional veterinari que ha identificat un animal de companyia d’identificació obligatòria ha de lliurar a la persona posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació i ha comunicar les dades de la identificació al Registre general d'animals de companyia en el termini de 20 dies, a comptar de la identificació.

D’altra banda, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix l’obligació del personal veterinari col·legiat de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per
efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Nou tràmit de comunicació de dades al Registre general d’animals de companyia

D’acord amb les obligacions que hem detallat a partir d’ara el tràmit de comunicació de dades al Registre d’animals de companyia és el següent:

Supòsit A) Si l'animal no duu identificació

La persona propietària/posseïdora ha de portar-lo al veterinari per a identificar-lo. El professional veterinari li lliura el document acreditatiu de la identificació com el model d'Acreditació d'identificació d'un animal,' que trobareu clicant a sobre o a l’enllaç del tràmit, o amb l’acreditació d'identificació de l'AIAC amb el qual, la persona propietària/posseïdora s'ha de dirigir a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal per formalitzar el cens. El personal veterinari comunica les dades al Registre.

El document acreditatiu de la identificació és un document original que ha de disposar sempre la persona propietària/posseïdora, l’ajuntament no s’ha de quedar el document l’original.

Supòsit B) Si l'animal ja duu identificació

La persona propietària/posseïdora s'ha de dirigir a l'ajuntament del municipi on resideix habitualment l'animal, o bé a la Secció de Protecció dels Animals de Companyia amb la Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) i al cens municipal per part de la persona propietària o posseïdora , que trobareu clicant a sobre o a l’enllaç del tràmit, adjuntant la documentació acreditativa que correspongui.

La documentació acreditativa és la següent:

a) En cas de nova inscripció al RGAC d'un animal provinent fora de l'Estat cal annexar la còpia del passaport de l’animal.

b) En cas de nova inscripció d'un animal provinent d'un altre Registre dins de l'Estat. Cal annexar la documentació acreditativa de la identificació de l'animal (exemple: document de la REIAC, cartilla veterinària, etc.).

c) En cas de canvi de propietari de l'animal cal annexar la documentació que l'acredita (contracte de compravenda, document d'adopció,...).
· En el cas de donació el document que l'acredita ha d'informar de les dades següents:

I. Dades d'identificació bàsiques del nou i de l'anterior propietari (nom i cognoms, número de document d'identitat).

II. Dades bàsiques de l'animal (espècie i número de microxip).

III. Voluntat de donació de l'animal per part de l'anterior propietari al nou propietari.

IV. Ha d'estar signat per l'anterior i el nou propietari.

V. Ha d'informar de la data de la donació.

· En cas de mort de la persona propietària la persona que rep en herència o llegat l'animal ha de presentar els següents documents:

I. En cas de successió testada: document d'acceptació de l'herència, certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i còpia del testament.

II. En cas de successió intestada: acta de declaració d'hereus abintestat, certificat de defunció i certificat d'últimes voluntats.

Darrera actualització: 03.08.2019 | 10:04