Les bases per a l’adjudicació dels pisos de protecció oficial del Maset Nou es votaran en el Ple del 28 de desembre

Dimecres, 16 de desembre de 2020 a les 00:00

Pocs dies després de rebre el vist i plau del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el proper dia 28 de desembre de 2020 es procedirà a portar al Ple municipal les bases per a l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial situats al Maset Nou, per a la seva aprovació. Una vegada aquestes siguin aprovades, es publicaran al taulell d’anuncis i al web de l’Ajuntament, el que es preveu poder fer el dia 7 de gener de 2021.

D’aquesta manera, i una vegada publicades, serà imprescindible que les persones acceptades al Registre de Sol·licitants de l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya presentin a l’Ajuntament el formulari adjunt a les bases en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquestes, termini que es preveu finalitzi el 21 de gener de 2021.

En aquest formulari es demanarà: còpia de la Resolució d’Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, acreditació del nivell mínim d’ingressos establert a l’apartat 4,h,2 de les Bases i la documentació acreditativa de la condició o condicions per a ser inclòs en el Contingent A o B, d’acord amb allò establert a l’apartat 5,B de les bases que s’aprovaran.

Respecte a la còpia de la resolució, s’hauria de disposar de la mateixa i es demana que s’adjunti. En cas contrari, caldrà indicar el número de sol·licitud i data de la resolució, i el Consistori procedirà d’ofici a la comprovació.

Respecte a l’acreditació del nivell mínim d’ingressos, es sol·licita als efectes de garantir el pagament dels lloguers. En el cas d’haver presentat aquesta documentació al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya en relació al l’exercici del 2019, no caldrà que s’adjunti aquesta documentació, si bé caldrà manifestar-ho.

Pel que fa als contingents esmentats anteriorment, A o B,  indicar que van dirigits a les persones en situació de vulnerabilitat i/o discapacitat, ja que l’Ajuntament ha reservat un habitatge adaptat per gent discapacitada i 10 habitatges per a gent amb risc d’exclusió social.

És imprescindible fer aquest tràmit, ja que sense aquest NO es podrà optar al pisos anteriorment esmentats.

El Consistori sap que només s’adjudicaran 25 habitatges i també que hi ha moltes més sol·licituds que els habitatges que s’adjudiquen en aquest procés.

L’equip de govern, i en particular des de la Regidoria d’Habitatge, vol endegar la construcció de 90 habitatges de protecció oficial de manera simultània en els emplaçaments del Pla Especial Granollers (sortida a la Garriga) i Pla Parcial Can Draper, que s’espera tenir acabats abans de la finalització d’aquesta legislatura.

Darrera actualització: 17.12.2020 | 10:50