Tràmit imprescindible per optar als habitatges de protecció oficial del Maset Nou

Dijous, 23 de juliol de 2020 a les 13:50

S’informa a tota persona interessada a optar a l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial del Maset Nou que és imprescindible inscriure’s al Registre d’Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquest tràmit és un requisit indispensable per aspirar a l’adjudicació d’un habitatge, previ a les bases que publicarà l’Ajuntament. Si no s’ha fet la inscripció en el moment de la publicació de les bases, no es podrà participar en el concurs.

La inscripció al Registre d’Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya es pot fer de manera presencial a les oficines del Consell Comarcal a Granollers o a les dependències de l’Ajuntament de l’Ametlla, o bé telemàticament i de manera molt senzilla, a l’enllaç https://www.registresolicitants.cat/registre/.

La documentació que es demana és la que es relaciona a continuació:

- Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.

- Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.

- Fotòcopies del DNI i NIE

- Fotòcopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.

- Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta (el certificat es fa a l’Ajuntament).

- Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

En les sol·licituds d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges Protegits dels afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, s’haurà d’adjuntar el següent document.

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquesta inscripció, (caldrà marcar la casella corresponen en la sol·licitud d’inscripció) no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un *)

Aquest tràmit cal fer-lo el més aviat possible, ja que l’ordre en l’antiguitat de la inscripció és prioritària. Cal tenir en compte que un cop publicades les bases de l’adjudicació dels habitatges, només seran admeses les sol·licituds resoltes en el Registre d’Inscripció de Sol·licitants de HPO, d’acord amb la normativa d’Habitatge de la Generalitat.

Darrera actualització: 23.07.2020 | 14:41