Protecció de dades

Protecció de dades personals

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès , d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès utilitzarà aquestes dades exclusivament per la finalitat relacionada amb la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

De conformitat amb el Reglament Europeu UE 2016/679 (RGPD), l’informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat és L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, amb domicili a 08480-L'Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, amb NIF P0800500A, Tel. 93 843 25 01.

Les dades tractades es conservaran fins al moment en què l'usuari retiri el seu consentiment a l'efecte.

La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consentiment de l'usuari atorgat a l'efecte.

L'usuari pot exercir davant de l'Ajuntament els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. De la mateixa manera, en els tractaments de dades en els que la legitimació es basi en el consentiment donat per l'usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'usuari pot enviar la sol·licitud per escrit a: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ref .: Protecció de Dades, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 - L'Ametlla del Vallès (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic dadespersonals@ametlla.cat.

En tot cas, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

• Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

• Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

• Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.

• Cooperar amb l’autoritat de control.

• Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

L’informem que les seves dades de contacte són:

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

Atn. Delegat de Protecció de Dades

Pl. De l’Ajuntament, 1

08480 L’Ametlla del Vallès

Tel. 93 843 25 01 Ext. 113

Email: dadespersonals@ametlla.cat

 

Darrera actualització: 28.05.2018 | 12:48
Darrera actualització: 28.05.2018 | 12:48