S'incrementen les bonificacions de les ordenances fiscals

Dimarts, 29 d'octubre de 2019 a les 13:30

Gran part del Ple ordinari celebrat el passat dilluns 28 d’octubre va versar, entre d’altres, sobre la modificació de tres ordenances fiscals: Impost sobre Béns Immobles (IBI); Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM); Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua).

Els canvis explicats a continuació són un pas més en el camí que condueix a la justícia fiscal.


Bonificació del 25% de l’IBI per a famílies nombroses

Les famílies nombroses que poden tramitar la bonificació del 25% de l’IBI han d’acomplir una d’aquestes dues condicions, la segona de les quals és la que s’ha modificat per tal d’ampliar el nombre de famílies que s’hi poden acollir:

  1. El valor cadastral de l’immoble bonificat sigui igual o inferior a 220.000€.
  2. Les rendes familiars anuals han de ser iguals o inferiors a 44.619,28€.*

* Per fer aquest càlcul s’ha canviat d’indicador, que passa a ser la Renda Suficiència de Catalunya (IRSC) enlloc del Salari Mínim Interprofessional. L’IRSC és un indicador més estable que l’anterior, que ve marcat pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2017.


Bonificació del 75% de l’IVTM

La bonificació d’aquest impost s’ha augmentat del 50% al 75% (el màxim permès per la llei), i és aplicable als vehicles amb menys emissió de gasos d’efecte hivernacle, concretament els tipificats de zero emissions i d’ECO.

Aquesta és una primera mesura per donar resposta a la situació d’emergència climàtica, que ha de tenir continuïtat amb polítiques i accions sostenibles de caire més global.


Bonificació del 90% de l’IVTNU (plusvàlua)

L’Ajuntament ha establert la bonificació del 90% d’aquest impost (el màxim permès per la llei) en el supòsit de mortis causa, és a dir, en el supòsit que s’hereti un immoble d’un familiar de primer grau.

La plusvàlua és un impost potestatiu de l’Ajuntament que representa 6% del pressupost total, la major part del qual no es recapta per mortis causa, sinó per transaccions.


Tan bon punt s’obri el termini per tramitar aquestes bonificacions s’informarà a través dels canals de comunicació habituals de l’Ajuntament: www.ametlla.cat, Diari de l’Ametlla i xarxes socials.

Darrera actualització: 29.10.2019 | 14:18