Habitatges de protecció oficial de Can Draper: com hem arribat fins aquí

Dimarts, 17 d'octubre de 2023 a les 00:00

Amb el pas dels anys, l’Ametlla el Vallès ha passat de ser un poble amb pocs habitants, eminentment agrícola amb masies disseminades i un petit nucli urbà entorn la parròquia, a esdevenir un municipi de gairebé deu mil habitants amb unes característiques de ciutat jardí residencial, amb un centre poc densificat i amb el predomini d’un tipus d’habitatge basat en cases amb jardí.

Malgrat que l’Ametlla del Vallès es troba en segona posició pel que fa a l’índex socioeconòmic territorial del Vallès Oriental (indicador que té en compte la riquesa, però també aspectes com l’ocupació, el nivell d’estudis de la població, etc.), l’accés a l’habitatge s’ha convertit en un escull important per a col·lectius com el dels joves o de la gent gran, ja que la tipologia i l’elevat cost (sigui de compra o de lloguer), no respon a les seves necessitats ni tampoc a les seves possibilitats econòmiques.

Habitatge protegit a l’Ametlla

Tot i que entre els anys 1958 i 1968, en plena època franquista, a l’Ametlla s’havien construït habitatges denominats de “renda limitada” com els del grup Sant Joan, carrer la Coma i en d’altres indrets més aïllats, per donar a resposta a la problemàtica descrita, dels anys vuitanta ençà s’han fet diferents promocions d’habitatge protegit. La primera d’aquestes fou el 1993 a Pinar de Rosanes (en règim de compra), la segona el 2005 al Maset Nou (en règim de lloguer) i la tercera al PEMU Granollers (2007) (també en règim de compra).

Els habitatges de Pinar de Rosanes i del PEMU Granollers es van adjudicar en el seu moment, i els del Maset Nou, després d’una primera adjudicació, de passar a mans de la SAREB i d’estar desocupats durant gairebé vuit anys, l’Ajuntament va recuperar la gestió del seu usdefruit per un període de quatre anys el 2020, i tornen a estar ocupats des del 2021.

La següent promoció d’habitatges de protecció oficial prevista són els 24 projectats a Can Draper, i es faran en aquest punt atès que el Pla Parcial d’Ordenació d’aquest àmbit (2001) incorpora, a instància del procés participatiu del Pla d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) elaborat del 2003 al 2007, reservar sòl per a la construcció d’habitatges protegits en aquesta ubicació.

Habitatges de protecció oficial de Can Draper

El passat divendres 8 de setembre el ple de l’Ajuntament aprovava per unanimitat la constitució del dret de superfície de Can Draper a favor de la Fundació SALAS, fundació públicoprivada sense ànim de lucre la qual ha estat l’adjudicatària que construirà els 24 habitatges de protecció oficial de l’àmbit de Can Draper, pels quals l’Ajuntament ha rebut una subvenció dels Fons Next Generation d’1.212.960 €.

Per entendre com hem arribat fins aquí, convé girar la vista enrere per veure quina ha estat l’evolució urbanística d’aquesta zona des de l’aprovació, l’any 1987, del Pla General d’Ordenació Urbanística de l’Ametlla del Vallès (PGOU), encara vigent, fins a l’actualitat.

Què és el PGOU?

El PGOU, altrament anomenat Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), és aquell document tècnic que defineix el model de poble o ciutat delimitant els usos del seu sòl, recollint planejament urbanístic bàsic per a l’ordenació integral del territori del municipi.

El PGOU vigent a l’Ametlla del Vallès es va aprovar l’any 1987, i respon a un model de poble basat en la realitat i l’òptica de fa gairebé quaranta anys, presentant mancances que s’accentuen amb el pas dels anys i la nova realitat del municipi. És per això que a l’anterior legislatura es va endegar el procés d’elaboració d’un nou PGOU, el qual ha de definir l’Ametlla dels propers anys. Un procés llarg i laboriós que ha de comptar amb la participació de la ciutadania el qual, actualment, disposa d’un primer document que és l’Avanç del POUM que es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament.

Pla Parcial d’Ordenació (PPO)

Precisament perquè l’elaboració d’un POUM és un procés llarg i laboriós, al llarg dels anys s’han aprovat, en diferents sectors del municipi com la zona de Can Draper l’any 2001, Plans Parcials d’Ordenació (PPO), document tècnic que especifica com aplicar el POUM en un determinat àmbit o sector classificats com a sòl urbanitzable.

Pla d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM)

El següent canvi efectuat en aquest àmbit va ser a conseqüència del procés participatiu vinculat al Pla d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM), fet entre els anys 2003 i 2007. El PAUM és un pla basat en compromisos del POUM, el qual defineix els passos per a la reforma i la millora urbanes, als equipaments i a la generació d'activitat econòmica, dins el marc del desenvolupament urbanístic sostenible i amb participació ciutadana.

D’acord amb les conclusions del PAUM, el PPO en l’àmbit de Can Draper de l’any 2001 s’ajusta en aquests termes:

  • Negociació amb els promotors originals.
  • Acordar reservar sòl per a 60 habitatges de protecció oficial.
  • Eliminar tota referència a l’ús comercial a la zona.
  • S’aconsegueix finançament per a la construcció d’una escola bressol i una rotonda a l’entrada.

Un nou Pla Parcial d'Ordenació, finalment rebutjat

L’any 2018 es va voler repensar una part de l’espai impulsant un nou PPO al barri de Can Draper per canviar els usos de les parcel·les sud-est i encabir-hi un gran supermercat, així com d’altres equipaments com un hotel o altres comerços.

Aquest nou PPO es va trobar amb fort rebuig social i també dels grups de l’oposició del Consistori d’aquella legislatura, els quals s’organitzaren i ho denunciaren a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. En aquestes circumstàncies, el nou PPO quedà aturat, i el desembre de 2019 el Ple del nou Consistori aprovava suspendre les llicències d’obra a l’àmbit parcial de Can Draper, afectant l’illa que llinda amb la carretera de Barcelona i la rotonda d’entrada al poble (on hi havia projectat el centre comercial), i es redefinien les volumetries de les futures noves construccions.

Subvenció dels Fons Next Generation per a la construcció de 24 habitatges de protecció oficial

A finals de l’any 2022, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès una subvenció d’1.212.960 € per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial a Can Draper, quedant aquest projecte el primer en l’àmbit territorial de Barcelona, davant de poblacions com Barcelona, Badalona o Granollers.

Adjudicació de la construcció dels HPO a Can Draper

El nou Consistori sorgit de les eleccions del mes de maig de 2023 va aprovar per unanimitat, en el ple extraordinari de 8 de setembre del mateix any, l’adjudicació directa a la fundació públicoprivada SALAS la construcció dels 24 habitatges de protecció oficial en l’àmbit de Can Draper d’acord amb els següents paràmetres:

  • Harmonitzar la proposta d’habitatge protegit subvencionada pels fons Next Generation.
  • Reforçar les zones verdes a tot l’àmbit, especialment les del carrer Barcelona.
  • Replantejar els usos de la darrera parcel·la urbanitzable.
  • Discutir participativament l’ús de la parcel·la d’equipaments.
  • Replantejar l’ús de la segona parcel·la d’HPO.

L'actual equip de govern, davant l’erràtica trajectòria descrita i controvèrsia que se’n desprèn, s’ha reunit amb els residents per tal de presentar la trajectòria urbanística històrica del barri i compartir els seus projectes per enriquir la zona amb noves instal·lacions i serveis per als habitants. A més, també han compartit l’objectiu de disminuir la densitat poblacional, minimitzar l'impacte paisatgístic i treballar per millorar l'entrada al poble.

 

Darrera actualització: 17.10.2023 | 11:16