Registre d'entitats

Divendres, 9 de setembre de 2016

1. El Registre Municipal d’Entitats té per objecte permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, a l’efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment d’associacionisme ciutadà. Per tant, és independent del Registre Provincial d’Associacions que existeix a la Generalitat, en el qual, així mateix, han de figurar inscrites.

1. El Registre Municipal d’Entitats té per objecte permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, a l’efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment d’associacionisme ciutadà. Per tant, és independent del Registre Provincial d’Associacions que existeix a la Generalitat, en el qual, així mateix, han de figurar inscrites.

2. El Registre Municipal d’Entitats és obert a totes aquelles associacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes de l’Ametlla del Vallès.

3. El Registre ha de permetre conèixer la missió principal de les entitats per tal de tenir-la en compte en el moment de fer les divisions sectorials. És per això que el Registre recollirà tant la denominació social de l’entitat, com els objectius que pretén assolir i les activitats que realitza de manera ordinària.

4. La inscripció en aquest Registre Municipal serà requisit necessari per poder presentar-se a la convocatòria d’ajuts destinats a entitats, associacions i/o col•lectius de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. Tanmateix, l’Ajuntament podrà acordar la concessió d’una subvenció o ajut econòmic a entitats no registrades, quan estigui plenament justificat per la seva excepcionalitat, importància o rellevància social.
a. 5. El Registre es portarà des de l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament i les seves dades seran públiques, a menys que l'entitat especifiqui el contrari. Les inscripcions es realitzaran a sol•licitud de les associacions interessades, que hauran d’aportar les següents dades: Denominació social; Àmbit d’actuació; Domicili social; Nom de les persones que ocupen càrrecs directius; Adreça de treball; Números de telèfon i fax; Adreça de correu electrònic i lloc web iProjecte d’activitats. En el cas que, per les característiques de l’entitat o activitats a dur a terme sigui preceptiu, s’hauran d’aportar les dades següents: Acta fundacional, estatuts de l’entitat, número d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en altres registres públics, CIF, pressupost anual, projecte d’activitats, certificació del número de socis.

En el termini de 20 dies des de la sol•licitud d’inscripció, llevat que aquest s’hagi d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, l’Ajuntament notificarà a l’associació el seu número d’inscripció, i a partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

6. Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent a que aquestes es produeixin.

7. Si alguna entitat no presenta el pressupost i el projecte d’activitats durant un període de 2 anys consecutius, o transcorren dos anys sense que comuniqui els canvis que s’hagin produït en les dades inscrites, podrà ser donada de baixa del Registre mitjançant resolució d’Alcaldia, amb el requisit de l’audiència prèvia de l’entitat interessada.

8. A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats i associacions de l’Ametlla del Vallès, i difondre entre la ciutadania la tasca de les entitats, i a menys que una entitat especifiqui per escrit el contrari, l’Ajuntament difondrà les dades bàsiques de les entitats (Nom, domicili social, adreça de treball, números de telèfon i fax, adreça de correu electrònic i lloc web), per tots els mitjans que li sigui possible.

9. El Registre Municipal d’Entitats no té caràcter d’instrument públic solemne, i únicament sortirà a efectes entre les entitats ciutadanes inscrites i l’Ajuntament, per la qual cosa el seu contingut no podrà ser objecte de certificació.

10. Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d’Entitats podran participar en la gestió dels assumptes públics mitjançant fórmules de col•laboració per a la gestió de determinats equipaments o serveis, dins del marc legal regulador d’aquests.

11. A aquests efectes, l’Ajuntament podrà concertar o subscriure convenis de col•laboració amb les entitats ciutadanes i, en el seu cas, constituir organismes de caràcter mixt.

Darrera actualització: 9.09.2016 | 13:38