Ple ordinari de 31 de maig de 2017

Dijous, 13 de juliol de 2017 a les 14:18

A) actes altres sessions

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 29 de març de 2017.

Aprovat per unanimitat

B) resolucions de govern

2.- Presa de possessió regidor grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, expt. SEC 2017/89.

3.- Donar compte de la sol.licitud de nomenament d’interventor i tresorer de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, expt. RRHH 2017/73.

4.- Modificació règim de dedicació i retribució dos regidors municipals, i modificació de l’horari de la Comissió Informativa de Ple, expt. SEC 2017/94.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC) + Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC).

Vots en contra: Francesc Sulé (SI-BM) i Jan Santaló (Ametlla't amb ERC).

Abstencions: Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) i Jaume Durall (AC-E).

5.- Aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2017/80.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC) + Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC).

Abstencions: Francesc Sulé (SI) + Jaume Durall (AC-E).

6.- Aprovació definitiva Pla d’Autoprotecció pavelló municipal de l’Ametlla del Vallès, expt.FESTES 2017/4.

Aprovat per unanimitat.

7.- Ratificar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i la propietat de la finca anomenada Planaroja de Santa Creu, pel compliment des compromisos adquirits, expt. URB2016/147.

Es retira de l'ordre del dia.

8.- Donar compte aprovació liquidació Pressupost exercici 2016, expt. HIS 2017/30.

9.- Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals, expt. SEC 2017-78.

Aprovat per unanimitat.

10.- Aprovació inicial modificació puntual de Pla General del sector carrer Sant Pere, expt. URB. 2017-151.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC) + Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC).

Abstencions: Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

11.- Aprovació inicial Pla de millora urbana parcel.la c/. Sant Pere, 12 – c/. Prat, 9, expt. URB 2017-119.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC).

Abstencions: Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

* Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) s'absenta durant la votació.

12.- Aprovació inicial del Reglament del servei públic de la Biblioteca municipal Josep Badia i Moret, expt. CULTURA 2017/12.

S'aprova per unanimitat.

13.- Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball, expt. SEC 2017/95.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC).

14.- Acord d’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local aa l’empresa Endesa Energia, SAU, expt. SEC 2017/96.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC) + Francesc Sulé (SI).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC) + Jaume Durall (AC-E)

15.- Aprovació esmena acord de condicions laborals, expt. RRHH 2017/14.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC) + Francesc Sulé (SI) + Jaume Durall (AC-E).

Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC)

16.- Proposta de sol·licitar al Govern de l’Estat alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC) + Francesc Sulé (SI) + Jaume Durall (AC-E).

Abstenció: Jaume Durall (AC-E).

17.- Moció dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP, contra les empreses multiserveis, expt. 2017/76.

Aprovat per unanimitat.

18.- Moció dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP, de suport al Pacte nacional per a una Societat Digital a Catalunya, expt. SEC 2017/77.

Aprovat per unanimitat.

19.- Moció del grup municipal L’Ametlla en Comú-Entesa, per al foment del canvi de model energètic: subministrament elèctric procedent 100% d’energies renovables per a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2017/90.

Vots a favor: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC + Francesc Sulé (SI-BM) + Jaume Durall (AC-E)

Vots en contra: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC).

20.- Moció del grup municipal L’Ametlla en Comú-Entesa, de rebuig a l’esborrany de pressupostos generals i en defensa dels processos de (re)municipalització, expt. SEC 2017/92.

Vots a favor: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) + Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) + Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) + Jan Santaló (Ametlla't amb ERC + Francesc Sulé (SI-BM) + Jaume Durall (AC-E).

Vots en contra: Andreu González (PDeCAT) + Teresa Bada (PDeCAT) + Roser Ametller (PDeCAT) + Carles Borràs (PDeCAT) + Dolors Ferrer (PDeCAT) + Jaume Roviralta (PDeCAT) + Baldomero Reyes (PSC).

21.- Moció del grup municipal Ametlla’t-ERC-AM i L’Ametlla en Comú-Entesa, referent a la repressió contra les persones LGTBI a Txetxènia, expt. SEC 2017/104.

Aprovada per unanimitat.

C) Control acció de govern

22.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 18 de març de 2017 al 19 de maig de 2017.

23.- Mocions d’urgència.

Votació de la urgència: aprovada per unanimitat.

Votació de la moció: aprovada per unanimitat.

24.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 13.07.2017 | 14:22