Ple ordinari de 29 de març de 2017

Dimecres, 17 de maig de 2017 a les 14:11

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 27 de gener de 2017.

Aprovat per unanimitat.

2.- Donar compte de la renúncia presentada per part de la regidora del grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, A.M.R.

3.- Aprovació inicial del Pressupost Municipal i relació de llocs de treball 2017, expt. HIS 2017/22.

Vots a favor: PDeCAT i PSC (7)

Vots en contra: A't-ERC, SI i AC (5)

4.- Ratificació Decret d’Alcaldia canvi horari de la Junta de Govern Local, expt. SEC 2017/22.

Vots a favor: PDeCAT, A'T-ERC i AC (11)

Abstenció: SI (1)

5.- Aprovació de la minuta de la quarta Addenda de pròrroga de vigència i de revisió de pressupost al conveni formalitzat el 20 de setembre de 2012 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i la societat Empresa Sagalés S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2016/84.

Vots a favor: PDeCAT, A't-ERC i PSC (10)

Abstencions: SI i AC (1)

6.- Reconeixement compatibilitat O.F.B., expt. RRHH 2017/53.

Vots a favor: PDeCAT, PSC i SI (7)

Abstencions: A't-ERC i AC (4)

7.- Aprovació esmenes acord de condicions laborals, expt. RRHH 2017/14.

Vots a favor: PDeCAT i PSC (8)

Abstencions: A't-ERC, SI i AC (5)

8.- Donar compte decret d’Alcaldia de sol.licitud de nomenament de funcionari municipal, expt. RRHH 2017/35.

9.- Aprovar la rescissió del conveni amb RETEVISIÓN MÒBIL S.A. (AMENA), per a la instal.lació d’una estació base de telefonia mòbil en dues parcel.les al Polígon Industrial Monguit, expt. URB 2014/123 i URB 2017/52.

Aprovat per unanimitat.

10.- Aprovar la rescissió del conveni amb RETEVISIÓN MÒBIL S.A. (AMENA), per a la instal.lació d’una estació base de telefonia mòbil en una finca situada al Pla Parcial Sant Jordi, expt. URB 2016/60 i URB 2017/4.

Aprovat per unanimitat.

11.- Aprovació inicial dels documents corresponents als plans d’emergència en que es preveuen les mesures en casos d’accidents en els següents centres de titularitat municipal: Naus Ametlla Park, Sala municipal, escolar municipal de Música, camp de futbol Josep Costa, Piscines de Can Camp, IES Eugeni Xammar, Policia Local, CEIP Els Cingles, Registre Civil I Ajuntament, expt. URB 2017/33.

Aprovat per unanimitat.

12.- Correcció errada material tramitació ordenança de mercats de venda no sedentària de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2016/133.

Vots a favor: PDeCAT, PSC i SI (9)

Abstencions: A't-ERC i AC (4)

13.- Atermenament de la finca del carrer Llinars, 19 colindant amb una propietat de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, expt. URB 2017/86.

Vots a favor: PDeCAT, PSC i SI (9)

Abstencions: A't-ERC i AC (4)

14.- Modificació del conveni amb VODAFONE ESPAÑA SAU, expt. SEC 2017/38.

Aprovat per unanimitat.

15.- Moció dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP I L’Ametlla en Comú-Entesa, el Món Local català amb la campanya “casa nostra és casa vostra”, expt. SEC 2017/36.

Aprovat per unanimitat.

16.- Moció dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP, en defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès, expt. SEC 2017/39.

Aprovat per unanimitat.

17.- Moció dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP i SI-BLOC MUNICIPAL, d’adhesió a la taula per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental- El Vallès Oriental avança, expt. SEC 2017/40.

Aprovat per unanimitat.

18.- Moció dels grups municipals PDeCAT i SI-BLOC MUNICIPAL, d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, expt. SEC 2017/37.

Vots a favor: PDeCAT, A't-ERC, SI i AC (12)

Abstenció: PSC (1)

19.- Moció del grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants, expt. SEC-2017/45.

Aprovat per unanimitat.

20.- Moció del grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, per la sobirania energètica, expt. SEC-2017/46.

Aprovat per unanimitat.

21.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 21 de gener de 2017 al 17 de març de 2017.

22.- Mocions d’urgència.

23.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 17.05.2017 | 14:13

Vídeo - Àudio