Ple ordinari de 26 de juliol de 2017

Dimarts, 12 de setembre de 2017 a les 09:57

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 31 de maig de 2017.
Aprovat per unanimitat amb dues esmenes.

2.- Aprovació festes locals 2018, expt. RRHH-2017/107.
Aprovat per unanimitat.

3.- Revisió padró d'habitants a 1-1-2017, expt. SEC 2017/134

4.- Aprovació de l'autorització per procedir a la cessió del contracte de concessió administrativa d'execució de les obres i explotació del bar al Camp de Futbol Municipal "Josep Costa" des de l'empresa "Campus 2017 S.L." a favor de l'empresa "Campus l'Ametlla, S.L.", expt. 2017/72.
Aprovat per unanimitat.

5.- Aprvació de les baes per a la concessió de subvencions a les entitats esportives locals, any 2017, expt. ESPORTS 2017/21.
Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC-CP).
Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM), Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM), Jaume Durall (AC-E) i Francesc Sulé (SI-BM).

6.- Modificació del reglament d'instal•lacions esportives municipals (RIEM), expt. ESPORTS 2017/80.
Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC-CP), Jaume Durall (AC-E) i Francesc Sulé (SI-BM).
Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM), Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM).

7.- Bases reguladores generals per a la concessió d'ajuts per a material escolar i llibres, expt. BEN. SOCIAL 2017/83.
Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC-CP), Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM) i Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM).
Abstencions: Jaume Durall (AC-E) i Francesc Sulé (SI-BM).

8.- Bases reguladors generals per a la concessió de beques per a la realització d'activitats esportives, expt. BEN. SOCIAL 2017/84.
Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC-CP), Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM), Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM) i i Francesc Sulé (SI-BM).
Abstenció: Jaume Durall (AC-E)

9.- Modificació ordenança fiscal número 20 - reguladora de la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, expt. HIS-2017/63.
Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC-CP), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).
Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM) i Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM).

10.- Modificació ordenança fiscal n. 22- Reguladora d ela taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal•lacions anàlogues, expt. HIS 2017/62.
Vots a favor: Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC-CP).
Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM), Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM) i Jaume Durall (AC-E).
Vot en contra: Francesc Sulé (SI-BM).

11.- Donar compte dels acords adoptats contraris a les objeccions d'intervenció, expt. HIS 2017/61.

12.- Aprovació definitiva dels documents corresponents als plans d'emergència en què es preveuen les mesures en casos d'accidents en els següents centres de titularitat municipal: naus Ametlla Park, Sala Municipal, Escola Municipal de Música, Camp de Futbol Josep Costa, Piscines de Can Camp, IES Eugeni Xammar, Policia Local, CEIP Els Cingles, Registre Civil i Ajuntament. Expt. URB 2017/33.
Aprovat per unanimitat.

13.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la Garriga i l'Ametlla del Vallès, per les comissions de delimitació de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
Aprovat per unanimitat.

14.- Aprovació inicial del Pla Local de Joventut, expt. JOVENTUT 2017/35.
Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC-CP) i Francesc Sulé (SI-BM).
Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM), Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM) i Jaume Durall (AC-E).

15.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia.

16.- Mocions d'urgència.

16.1. Modificació de crèdit 10/2017 - crèdits extraordinaris, expt. HIS 2017/84.
Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC-CP).
Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM), Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM), i Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

16.2. Modificació de crèdit 11/2017 - Crèdits extraordinaris.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC-CP), Pere Marieges (Ametlla't-ERC-AM), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC-AM), Marçal Sala (Ametlla't-ERC-AM), i Jaume Durall (AC-E).
Abstencions: Jan Santaló (Ametlla't-ERC-AM), i Francesc Sulé (SI-BM).

17.- Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 12.09.2017 | 09:59