Ple extraordinari i urgent de 15 de juliol de 2019

Dimecres, 17 de juliol de 2019 a les 00:00

1.- Declarar la urgència.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Vots en contra: Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ), Roser Ametller (JxAJ) i Baldomero Reyes (PSC)


2.- Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Abstencions: Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ), Roser Ametller (JxAJ) i Baldomero Reyes (PSC)


3.- Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Abstenció: Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ), Roser Ametller (JxAJ) i Baldomero Reyes (PSC)


4.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissió Informativa Permanent.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Vots en contra: Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ) i Roser Ametller (JxAJ).

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC).


5.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Abstenció: Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ), Roser Ametller (JxAJ) i Baldomero Reyes (PSC)


6.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són de competència del Ple.

Votacions esmena per incloure representants de l'oposició al Consell Escolar Municipal

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ), Roser Ametller (JxAJ), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC)

Votacions amb esmena incorporada:

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ), Roser Ametller (JxAJ), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC)


7.- Establiment del règim de dedicació, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació i assignació dotació econòmica als grups municipals.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Vots en contra: Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ), Roser Ametller (JxAJ)

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC)


8.- Aprovació, si escau, d’autorització de compatibilitat (Pere Marieges (A't) no participa de la votació)

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel Luque (ERC), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Vots en contra: Andreu González (JxAJ), Dolors Ferrer (JxAJ), Teresa Bada (JxAJ), Roser Ametller (JxAJ)

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC)


9.- Presa de coneixement del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde i de les delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.


10.- Presa de coneixement de les regidories i delegacions a favor dels regidors.


11.- Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.

Darrera actualització: 27.09.2019 | 12:47