Crònica ple ordinari de 25 de març de 2024

Dimarts, 26 de març de 2024 a les 00:00

El darrer dilluns del mes de març es va celebrar un ple ordinari, el qual va comptar amb l’assistència de tots els càrrecs electes tret del regidor Gustau Saeta (ERC).

La sessió es va iniciar amb l’alcalde Jan Santaló (A’t) informant de la tendència a la baixa pel que fa al consum d’aigua a l’Ametlla del Vallès tot i que es manté per damunt del límit establert pel Decret de Sequera, i de l’imminent inici de les primeres actuacions emmarcades en el projecte aigua al Serrat i la Miranda.

Després d’aprovar-se l’acta de la sessió anterior per unanimitat, a l’apartat “Informació d’alcaldia” els regidors i regidores de l’equip de govern van informar de les darreres actuacions i iniciatives dutes a terme darrerament, i de les que han de començar pròximament.

Aprovació del conveni d'acord entre l'Ajuntament, BBVA i Illa Activa per a la resolució definitiva del contracte de concessió administrativa del complex esportiu a Can Camp.

En aquest punt es va aprovar per unanimitat el conveni d’acord entre el Consistori, l’entitat bancària BBVA i l’empresa Illa Activa, amb el qual les tres parts accepten el mètode de càlcul per establir la indemnització de 784.976,67 € que el Consistori ha d’abonar a Illa Activa per resoldre definitivament la concessió administrativa per obra i servei del Centre Esportiu Municipal de Can Camp. Un cop el Jutjat Mercantil aprovi el conveni es deixaran enrere els procediments administratius i judicials amb Illa Activa, es donarà per tancada definitivament una concessió que ve de l’any 2009, i es podrà accelerar la reobertura del centre, amb la voluntat que sigui efectiva abans que acabi l’any.

Tots els grups polítics varen coincidir a celebrar l’acord i el punt final al que alguns van definir com a “malson”.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2024 de suplement de crèdit finançat mitjançant majors ingressos.

Relacionat amb el punt anterior, també es va aprovar per unanimitat fer una modificació de crèdit per incrementar en 233.938,54 € el crèdit inicialment previst per a la liquidació de la concessió i l’adquisició el complex esportiu, arribant al total de  784.976,67 €.

Aquest suplement de crèdit es cobrirà amb un préstec a llarg termini fora del sector públic, els interessos del qual estan subvencionats per la Diputació de Barcelona.

Donar compte del Decret d'Alcaldia 343-2024 sobre el contracte de les obres del teatre.

L’alcalde Jan Santaló (A’t) va anunciar que s’ha iniciat l’expedient per resoldre el contracte amb l’empresa que està duent a terme les obres de la Sala Municipal de Teatre (Bluedec) per incompliments flagrants del contracte i el baix percentatge d’execució de l’obra, i que a partir de l’assessorament dels serveis jurídics de l’Ajuntament s’ha optat per reclamar una indemnització “milionària” a l’empresa per danys i perjudicis i per obrir un procediment de penalitats per impedir que aquesta es pugui presentar a cap concurs públic de l’estat durant els pròxims dos anys.

A l’espera que la Comissió Jurídica de la Generalitat resolgui definitivament el contenciós, l’Ajuntament treballa en una nova licitació de l’obra perquè una altra empresa de proximitat i amb recursos propis en prengui les regnes per poder-la finalitzar abans del 31 de desembre, data prorrogada en què expira el termini per no perdre la subvenció dels Fons Next Generation, ja cobrada.

La regidora Mònica Castell (ERC) va mostrar els dubtes del seu grup pel que fa al risc de no rebre cap indemnització i perdre, també, la subvenció Next Generation, i va instar a escollir l’opció que permeti finalitzar les obres dins del termini.

Al seu torn, Junts per l’Ametlla, per boca de la Dolors Ferrer i d’en Josep Ganduxé, va posar en dubte l’opció escollida pel govern davant la possibilitat de perdre la subvenció i que tampoc s’obtingui cap indemnització, alertant del greu problema econòmic amb què es pot trobar el Consistori en els anys vinents. També va qüestionar que aquesta decisió no s’hagués pres mesos abans.

L’alcalde va mostrar la seva confiança amb què la decisió presa és la millor pels interessos del Consistori, afirmant vehementment que ja és hora que l’Ajuntament es defensi i es faci valdre davant aquest tipus de situacions.

Adjudicació del contracte concessió de servei bar-restaurant de Can Camp.

Un altre punt aprovat per unanimitat va ser la nova concessió, pel període de 10 anys, del servei de bar restaurant de Can Camp. Tots els grups es varen mostrar satisfets per poder reobrir aquest equipament.

Aprovació del nou conveni dels treballadors/res de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès pel període 2023-2026.

La regidora de Recursos Humans Montse Giró va exposar les principals característiques i modificacions del nou conveni dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, el qual ha estat aprovat per àmplia majoria de les persones treballadores del Consistori.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Ratificació del decret dictat per l’Alcaldia núm. 331-2024 mitjançant el qual  s'actualitzen alguns complements de destí.

Relacionat amb el punt anterior, també es va aprovar unànimement l’aplicació del Reial Decret 6/2023, el qual estableix actualitzar els Complements de Destí dels treballadors i treballadores municipals que estan per sota del nivell mínim establert per la llei.

Aprovació inicial del conveni urbanístic a la Finca Planaroja.

Amb aquesta aprovació, per unanimitat, es renova un conveni pel qual una família del poble cedeix uns terrenys al Consistori, a canvi d’una indemnització anual de 50 €.

Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del sector entre el carrer Josep Carreras i Can Muntanyola.

Amb els vots a favor d’At i ERC i l’abstenció de JXA es va aprovar definitivament aquest pla de millora urbana, a partir del qual es crearà un vial que comunicarà can Muntanyola amb el Carrer Josep Carreras i es proporcionarà un equipament de 400 m2 al Consistori, entre d’altres.

La regidora d’ERC Mònica Castell va demanar que es mantingui l’arbrat rellevant de la zona i que el nou vial es bategi amb el nom d’una dona seguint la proposta de l’AFiC, al que el regidor de Territori Pol Oliveras (A’t) es va mostrar d’acord.

Dolors Ferrer (JXA) va justificar l’abstenció del seu grup per coherència amb el votat anteriorment en l’aprovació inicial, perquè no comparteixen les volumetries del projecte.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2024 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.

Amb aquesta aprovació es destinaran 137.000 € de romanent de tresoreria per augmentar les subvencions a diferents entitats del poble, i 100.000 € per a una eventual pujada del cost de l’energia elèctrica.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de l’oposició.

Liquidació del pressupost 2023

El regidor d’Hisenda Marc Palau (A’t) va exposar les xifres de la liquidació del pressupost de 2023, el qual s’ha tancat amb un romanent de 503.116 € i amb bona capacitat d’endeutament. D’acord amb l’informe emès per la Diputació de Barcelona, va afirmar que el Consistori es troba en una situació econòmica bona, amb marge de millora.

L’exalcalde Pep Moret (ERC) va reivindicar la gestió econòmica feta pel seu govern al final de la legislatura passada, i el regidor Josep Ganduxé (JXA) va traslladar la seva preocupació per un eventual augment de l’endeutament aquest any 2024.

Moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024-2025.

Aquesta moció, amb què el Consistori dona suport unànime al Congrés de Cultura Catalana 2024-2025, va tancar la part resolutiva del Ple.

La sessió va finalitzar amb l’activitat de control i els precs i preguntes, en què els grups de l’oposició varen demanar informació i realitzar peticions sobre aspectes diversos.

Darrera actualització: 10.04.2024 | 08:50