Crònica del ple ordinari de 30 d'octubre de 2023

Dimarts, 31 d'octubre de 2023 a les 00:00

Dilluns 30 d’octubre es va celebrar un ple maratonià que constava de la vora trenta punts, el qual va finalitzar després de més de cinc hores sense haver-los pogut tractar tots. És per aquest motiu que es va decidir posposar a un eventual ple extraordinari, o ordinari del mes de novembre, els set punts que no van poder ser discutits, entre els quals l’aprovació inicial dels pressupostos i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2024.

Ramon Bachs, nou regidor

Com és habitual, el ple es va iniciar aprovant l’acta de la sessió anterior, i va prosseguir amb el jurament, per imperatiu legal, de l’acta de regidor per part del Sr. Ramon Bachs, de Junts per l’Ametlla, el qual substituïa l’Andreu Corominas.

Gairebé 10.000 habitants

Després que els regidors i regidores que integren l’equip de govern compartissin cadascun d’ells la informació més destacada de la seva àrea en l’apartat d’informació d’alcaldia, l’alcalde Jan Santaló va anunciar que el padró d’habitants, a data 30 d’octubre, se situa en 9.518 persones censades a l’Ametlla del Vallès.

Compatibilitats laborals

Tot seguit, es varen aprovar per unanimitat les compatibilitats laborals d’una persona administrativa i d’un agent de la policia local, i amb els vots a favor d’A’t i d’ERC i l’abstenció de JXA, una altra compatibilitat d’un altre agent de la policia local.

Suspensió de l’atorgament de llicències per a instal·lacions d’energia solar en sòl no urbanitzable

El ple també va aprovar per unanimitat suspensió temporal pel període d’un any, prorrogable a un altre. Aquesta és una mesura presa, segons el regidor d'Urbanisme i de Medi Ambient Pol Oliveras, davant el gran augment de peticions d’aquest tipus de llicència i la necessitat d’elaborar un projecte per regular la seva implementació, partint de la base que la normativa urbanística actual estableix que aquest sòl ha de ser objecte d’especial protecció i conservació per al usos que li són propis, com és l’agrícola o forestal, i pel valor ambiental que aquest tipus d’espai té pel conjunt de la ciutadania.

La creació d’una empresa municipal de serveis no prospera

Després d’un intens i dilatat debat entre tots els grups polítics, finalment la proposta de l’equip de govern de canviar el sistema de gestió del servei municipal de neteja viària, de crear una empresa municipal de serveis sota el nom “Cuidem l’Ametlla S.L” i de resoldre el contracte de neteja viària de mutu acord amb l’empresa Brócoli, S.L. reflectida en tres punts, va ser retirada de l’ordre del dia perquè no es va arribar a cap consens.

L’equip de govern va defensar l’eventual creació de l’esmentada empresa com a primer pas per resoldre la problemàtica de la neteja viària atès que l’actual empresa no presta un bon servei, a més d’obtenir un estalvi per a les arques municipals, i va presentar les xifres d’aquest estalvi i del cost de la creació de l’empresa.

Els dos grups de l’oposició, JXA i ERC, varen mostrar els seus dubtes a l’hora de fer aquest pas, al·legant no tenir prou informació i a problemàtiques procedimentals en l’expedient.

L’Ajuntament recupera les claus del Complex Esportiu Municipal

Tots els regidors i regidores varen aprovar per unanimitat la resolució del contracte concessió administrativa, encara vigent, per a l’execució de les obres i explotació del Complex Esportiu de Can Camp, pas imprescindible per a la seva reobertura tan aviat com sigui possible, un cop es decideixi el model de gestió i es facin les obres de rehabilitació necessàries a l’equipament, després de romandre gairebé un any tancat.

El regidor d’Hisenda i Esports, Marc Palau, va fer un exhaustiu repàs de les vicissituds que han acompanyat aquesta concessió administrativa des de l’any 2010 fins a l’actualitat, i va anunciar que el cost de la liquidació del contracte vigent ascendeix als 551.038,38 €.

Modificacions de crèdit

El ple va aprovar amb els vots a favor d’A’t i d’ERC i en contra de JXA una primera modificació de crèdit (amb una esmena per restar els diners destinats a la creació de l’empresa municipal de serveis), per utilitzar diners del romanent de tresoreria i del fons de contingència per abordar despeses generals. JXA va manifestar la seva reticència a aquesta modificació per l’increment d’una partida destinada a la productivitat dels funcionaris de la policia local, al que l’alcalde va respondre que amb l’ampliació de la plantilla prevista en la nova RLT es pagaran menys hores extres i es millorarà el servei.

La segona modificació de crèdit, aprovada per unanimitat, permetrà accedir a un préstec a llarg termini per abordar la liquidació del contracte amb l’empresa concessionària del Complex Esportiu Municipal i les reparacions que s’han de fer a l’equipament.

Nou Protocol de Detecció i Actuació de casos de consum de drogues i pantalles als centres d'educació secundària del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17

També es va aprovar per unanimitat aquest nou protocol promogut pel Pla C17, el qual ha de permetre als centres educatius i al professorat disposar d'una eina eficient per prevenir, detectar i intervenir en casos de consum de drogues i ús de pantalles, posant especial èmfasi en incorporar l’ús de les pantalles, reconeixent la importància de tractar aquesta problemàtica en l'àmbit educatiu.

Ordenances fiscals

En compliment del que marca la legislació, el ple va aprovar les ordenances fiscals per al 2024, punt que també va generar un intens debat entre les formacions.

L’equip de govern va presentar una proposta d’actualització dels impostos i taxes de l’IBI, IVTM, IVTNU, Residus, IAE després de no modificar-se des de fa anys i d’estar per sota la mitjana dels pobles amb característiques similars a l’Ametlla, amb la finalitat de fer diferents inversions i millores en serveis del poble.

Després del debat, en què l’oposició es va mostrar inflexible davant la proposta del govern de modificar l’IBI atesa la situació socioeconòmica actual, finalment es va aprovar per unanimitat mantenir-lo aplicant una bonificació del 90%, respecte al 25% que s’aplicava en l’actualitat, en l’impost de Béns Immobles de famílies nombroses.

L’actualització de la resta d’ordenances sí que va prosperar, amb els següents vots:

  • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: 6 vots a favor d’A’t; 4 vots en contra de JXA; 3 abstencions d’ERC.
  • Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: 9 vots a favor (6 A’t + 3 ERC); 4 vots en contra de JXA
  • Taxa de Gestió de Residus: 10 vots a favor (6 A’t + 4 JXA); 3 abstencions d’ERC.
  • Impost sobre Activitats Econòmiques: Aprovat per unanimitat

El ple va finalitzar, passades les dotze de la nit, amb l’aprovació per unanimitat de l’increment del 0,5% de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament.

 

Darrera actualització: 20.12.2023 | 14:11