Votacions del Ple ordinari de 30 de març de 2016

Dijous, 31 de març de 2016 a les 13:50

El passat dimecres 30 de març de 2016 l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès va celebrar un Ple de caràcter ordinari, amb els següent ordre del dia i votacions:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 3/12/2015, 13/01/2016 i 27/01/2016.

S'aproven per unanimitat les dues primeres actes, i es posoposa pel següent Ple la darrera.

2.- Compatibilitat per un treballador municipal.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Baldomero Reyes (PSC) i Francesc Sulé (SI-BM).

Vot en contra: Jaume Durall (AC-E).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

3.- Donar compte sentència recurs contenciós administratiu núm. 486/2014B.

4.- Donar compte sentència recurs contenciós administratiu PA 461/14C.

5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra:Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

6.- Aprovació de la designació dels membres de la Comissió Municipal de Delimitació dels termes municipals de Figaró-Montmany, Cànoves i Samalús, Les Franqueses del Vallès i l'Ametlla del Vallès, incoat per l'Ajuntament de la Garriga.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (AC-E).

Vots en contra:Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

7.- Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Baldomero Reyes (PSC).

Abstencions:Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

8.- Modificació de crèdit 02/2016. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

9.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.

10.- Acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta de Govern Local, contraris a les objeccions d'Intervenció

11.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia, específicament el núm. 2016/235.

12.- Mocions d'urgència.

La urgència de les dues mocions s'aprova per unanimitat.

a) Moció presentada pel grup municipal SI-BM de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

CiU presenta una esmena amb els següents vots:

A favor: Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), i Francesc Sulé (SI-BM).

Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

Votacions de la moció:

A favor: Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), i Francesc Sulé (SI-BM).

Vots en contra: Jaume Durall (AC-E).

Abstencions: Baldomero Reyes (PSC).

b) Moció presentada pel grup AC-E per establir per establir criteris clars en la gestió dels mitjans municipals de comunicació i difusió.

Vots a favor: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

 Vots en contra: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

13.- Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 06.04.2016 | 10:36