Subvencions per a les entitats esportives 2020

Dilluns, 15 de juny de 2020 a les 00:00

Amb la finalitat de fomentar la pràctica de l’esport i facilitar hàbits de vida saludables la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès ha aprovat la convocatòria del procés per a la concessió de subvencions per a l’any 2020  a les entitats esportives locals i/o clubs esportius radicats a l’Ametlla del Vallès.

Poden sol·licitar les subvencions les entitats esportives amb domicili social a l’Ametlla del Vallès i que estiguin degudament inscrites o en tràmit d’inscripció al Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport i al REM, Registre d’Entitats Municipals de l’Ametlla del Vallès, que no tinguin deutes amb la hisenda municipal i que hagin justificat les subvencions que s’hagin rebut amb anterioritat.

Adjunt es poden consultar les Bases per a la Concessió de Subvencions a les entitats Esportives Locals 2020, on s’especifica tota la documentació necessària a presentar; un model d’instància de sol·licitud; i les dades de participació per omplir.

Les instàncies, juntament amb la documentació corresponent, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de manera telemàtica en el termini màxim de 20 dies a comptar des de la data de publicació (15 de juny) de les esmentades bases al web de l’Ajuntament.

En cas que la documentació lliurada fos incorrecta o incompleta d’acord amb les presents bases, la Regidoria d’Esports requerirà la corresponent esmena que s’haurà de completar en el termini de deu dies hàbils des de la recepció del corresponent requeriment. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin esmenat els defectes, s’arxivarà l’expedient entenent-se desistida la petició.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i si s’escau, d’esmena, la comissió de d’avaluació valorarà les sol·licituds i atorgarà la corresponent puntuació, elevant a l’òrgan competent, en aquest cas la Junta de Govern Local, la proposta d’atorgament de subvencions, el qual, en dins del termini màxim de tres mesos, acordarà el que sigui pertinent.

Les  sol·licituds que no es resolguin en el termini de tres mesos es consideraran desestimades.

Darrera actualització: 15.06.2020 | 14:34