Ple extraordinari, dimarts 14 de novembre

Divendres, 10 de novembre de 2023 a les 13:00

Dimarts 14 de novembre tindrà lloc un ple extraordinari, a les 19 h a la Sala Polivalent, el qual es retransmetrà en directe pel canal Youbute de l'Ajutament.

Aquest és l'ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

 1. Desestimar les al·legacions presentades per l'AV de Can Draper a l'acord d'incoació i constitució d'un dret real de superfície a la finca de "Can Draper".
 2. Aprovació inicial de l’Estudi de Detall de la parcel·la del carrer Antic Camí de Caldes 24-26. Planejament i Gestió Urbanística.
 3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2023 de crèdit extraordinari per majors ingressos.
 4. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2023 de crèdit extraordinari finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.
 5. Aprovació de la concertació d'una operació de préstec amb el banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions previstes en el pressupost 2023 per import de 819.585,29€, i d'acceptació de la subvenció per finançar els interessos del préstec, concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de crèdit local 2023.
 6. Canvi de gestió del servei municipal de neteja viària.
 7. Aprovació inicial de la creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "CUIDEM L'AMETLLA, SL".
 8. Resolució, de mutu acord, del contracte de neteja viària de l'Ametlla del Vallès, subscrit en data 21/4/21 entre l'Ajuntament i Brócoli, SL.
 9. Estimar l'al·legació presentada per la Fundació Salas a l'acord d'incoació i constitució d'un dret de superfície a la finca de "Can Draper".
 10. Aprovació inicial del Pressupost Municipal exercici 2024, plantilla de personal i bases d’execució.
 11. Proposta d'acord. Modificació RLT.
 12. Donar compte de l'aprovació conveni autorització d'ús Gimnàs Escola Bertí per assaig Carnaval i Colles de Gitanes, temporada 2023/24.
 13. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.
 14. Moció sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina.

ACTIVITAT DE CONTROL

15. Donar compte del llistat dels Decrets d'Alcaldia (Del núm. 694 de 12-9-2023 al núm. 836 de 16-10-2023.
16. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió de Ple (de la núm. 30 de 4-9-2023 a la núm. 36 de 9-10-2023).

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 10.11.2023 | 14:19