Oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts del menjador escolar

Dimarts, 17 de maig de 2022 a les 00:00

Del 17 de maig al 15 de juny, ambdós inclosos, es pot tramitar l’ajut individual per al menjador escolar, curs 2022-2023.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Pots sol·licitar l’ajut si ets el pare, mare, tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d’infants o adolescents escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya en qualsevol dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implementat, i qualsevol dels cursos d’ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris.

Quines dades necessitaré per omplir la sol·licitud?

- DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar.

- Dades personals: nom, cognoms, domicili, telèfon de contacte…

- Número d’identificació de l’alumne (IDALU). En el cas que no disposis del número en el moment de la sol·licitud podràs presentar-la igualment però degut a que és una dada obligatòria, l’ajut no es resoldrà fins que no aportis el certificat. A l’apartat d’instruccions per omplir la sol·licitud trobaràs enllaç a la pàgina web del Departament d’Educació on pots obtenir-lo electrònicament.

- Relació dels imports d’ajuts d’urgència social i dels ingressos no tributables o exempts percebuts durant l’any 2021, si és el cas. A l’apartat d’instruccions per omplir la sol·licitud trobaràs més informació sobre com fer constar aquests ingressos.

- Signatura de tots els membres de la unitat familiar.

Quina documentació he d’adjuntar?

- Si has autoritzat a la consultes de les dades entre administracions públiques no has de presentar cap dels documents consultables especificats en les bases reguladores i la sol·licitud.

- Si no has autoritzat a la consulta de les dades entre administracions hauràs d’aportar la documentació acreditativa corresponent.

- Si en la darrera convocatòria ja vas presentar al teu Ajuntament de referència la documentació obligatòria i/o complementària corresponent i aquesta segueix sent vàlida no caldrà que l’adjuntis de nou (conveni o sentència de divorci o separació, documentació acreditativa de la representació legal o acolliment, certificat acreditatiu de la distància i/o l’IDALU de l’alumne/s).

A l’article 6. Documentació de les bases reguladors dels Ajuts Individuals de Menjador per al curs 2022-2023 i en la sol·licitud hi trobaràs la relació de la documentació obligatòria i complementària.

He d’emplenar una sol·licitud per a cada fill/a?

A la mateixa sol·licitud pots demanar l’ajut de menjador de tots els teus fills i filles, sempre que els membres computables de la unitat familiar siguin els mateixos per a tots ells i elles.

En el cas de tenir fills de diversos progenitors/es amb custòdia compartida caldrà que facis una sol·licitud diferent per a cada un d’ells/es.

Quins són els membres computables de la unitat familiar a efectes de càlcul de la renda familiar?

Es tenen en compte els familiars que conviuen al mateix domicili que l’alumne/s a data 31 de desembre de 2021 següents:

- els progenitors, tutor/s o les persones encarregades de la guarda i protecció del menor - l’alumne/s per qui es sol·licita l’ajut.

- els germans solters menors de vint-i-cinc anys o els de més edat si són persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

- els avis i àvies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

I en el cas de divorci o separació legal amb custòdia única no compartida de l’alumne?

- el progenitor, tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor que té la custòdia de l’alumne/s.

- l’alumne/s per qui es sol·licita l’ajut.

- el nou cònjuge o persona unida per relació anàloga i llur fill/a si conviu en el mateix domicili familiar i en té la custòdia única, si procedeix.

- els germans de l’alumne solters menors de vint-i-cinc anys o els de més edat si són persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que estan baix la custòdia del mateix progenitor/a sol·licitant o quan no existeix un segon progenitor/a.

- els avis i àvies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

I en el cas de divorci o separació legal amb custòdia compartida de l’alumne?

S’ha de presentar una única sol·licitud conjunta detallant:

- els progenitors, tutor/s o les persones encarregades de la guarda i protecció del menor encara que no convisquin.

- l’alumne/s per qui es sol·licita l’ajut. - els germans de l’alumne solters menors de vint-i-cinc anys o els de més edat si són persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que són fills dels mateixos progenitors que l’alumne (únicament els fills comuns dels progenitors)

- els avis i àvies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

Excepcionalment s’acceptarà que l’ajut el presenti únicament un dels progenitors, valorant només la renda del/de la progenitor/a que faci la demanda i aplicant l’ajut únicament pels dies que li estableix el conveni regulador. No obstant això, si posteriorment l’altre progenitor també sol·licita l’ajut pel seu fill/a caldrà recalcular l’ajut amb les dades d’ambdós progenitors la qual cosa pot significar la modificació de la resolució prèvia al nou càlcul.

I en el cas d’unitats familiars amb situació de violència de gènere?

En aquests casos caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008). Es tindrà en compte:

- l’alumne/s per qui es sol·licita l’ajut.

- la mare de l’alumne - els germans de l’alumne.

Quin és el llindar econòmic per obtenir l’ajut?

Els ingressos dels membres de la unitat familiar no poden superar la suma dels imports següents:

- Primer adult (sustentador/a principal): 11.365,60 €.

- Segon adult (sustentador/a principal) 5.682,80 €.

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.841,40 €

- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 € (inclòs l’alumne/s per a qui es demana l’ajut).

Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, no superar el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.

També es tenen en compte el volum de negoci, els rendiments patrimonials i els valors cadastrals. Es deduirà el 50% del valor dels elements que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, exclosos els sustentadors principals.

També s’aplica una deducció de 800€ en els casos de famílies monoparentals i quan s’acrediti l’existència d’infants en acolliment en família extensa o aliena.

Pots consultar els corresponents llindars a l’article 3. Requisits generals de les bases reguladores.

Quina és la quantitat de l’ajut que poden obtenir els meus fills/es?

- S’atorguen ajuts del 70% o el 100% sobre 6,33€/dia que és l’import màxim establert pel Departament d’Educació pel curs 2022-2023. El percentatge d’ajut atorgat s’estableix en funció dels ingressos de la unitat familiar, criteris socials i criteris familiars.

- Si el preu del servei de menjador és inferior a 6,33€/dia, el percentatge de l’ajut atorgat s’aplica sobre el preu específic del Servei de menjador de cada centre escolar.

Què passa si la situació socioeconòmica familiar ha variat substancialment respecte a les dades de l’any 2021?

Un cop resolt l’ajut, pots sol·licitar a partir del mes de gener de 2023 i preferent entre els dies 1 i 31 de gener un revaloració per canvi de situació per situació sobrevinguda. Aquelles sol·licituds de canvi de situació presentades fora d’aquest termini podran ser valorades però no s’aplicarà amb efectes retroactius.

- Has de dirigir-te als serveis socials del teu Ajuntament de referència a partir del mes de gener de 2023 per tal que tramitin la sol·licitud de canvi de situació al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

- Has d’acreditar documentalment els fets causants del canvi i la documentació econòmica de tot l’any 2022 que permeti calcular els nous rendiments de tots els membres de la unitat familiar.

Què passa si el meu fill/a està empadronat/da o resideix a un altre municipi?

Els alumnes residents a una altra comarca diferent al Vallès Oriental però escolaritzats a qualsevol dels centres educatius ubicats a la comarca del Vallès Oriental hauran de presentar el model de sol·licitud degudament emplenat i signat al municipi on es troba ubicat el centre educatiu amb el model normalitzat del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Els alumnes residents a la comarca del Vallès Oriental escolaritzats a un municipi d’una altra comarca hauran de presentar la sol·licitud al Consell Comarcal o municipi/centre que en faci la gestió amb seu model de sol·licitud degudament emplenat i signat.

Incidències a l’hora de consultar les dades econòmiques a Hisenda i altres administracions en cas d’autorització:

Si hi ha algun tipus de incidència a l’hora de consultar les vostres dades es publicarà al BOBP i al tauler d’edictes i anuncis electrònics del web del Consell Comarcal la documentació a aportar. La no presentació de la documentació dins el termini establert (10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació) suposarà el desistiment de l’ajut per manca de documentació obligatòria per a resoldre’l.

Poden els meus fills/es obtenir tenir diferents resolucions de l’ajut?

Sí. En el cas de germans amb discapacitat superior al 60% se’ls aplicarà el 100% de l’ajut sempre i quan no superin el llindar de renda de 2,5 vegades establert per a l’obtenció de l’ajut del 70%. Aquest percentatge del 100% no s’aplicarà a la resta de germans que no tinguin aquesta discapacitat acreditada i per tant la puntuació econòmica obtinguda del càlcul pot variar entre germans.

Puc demanar altres beques o ajuts amb el mateix concepte:

Sí. Pots demanar beques o ajuts amb el mateix concepte però l’import màxima de la suma d’ambdós ajuts no podrà superar mai l’import màxim atorgable establert pel Departament d’Educació. Es minorarà, si s’escau, des del Consell Comarcal la quantia que superi l’import màxim atorgable.

Si el teu fill és un alumne amb necessitats educatives especials reconegudes i no té el servei de menjador gratuït hauràs de demanar obligatòriament també l’ajut del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP). Per consultes sobre la beca MEFP has de posar-te en contacte amb l’escola del teu fill/a.

Què he de fer si a mig curs canviem de domicili?

Has de comunicar-ho al teu Ajuntament per tal que puguin sol·licitar el trasllat de l’ajut al nou territori de destí.

Quins són els ingressos no computables o exempts més comuns que cal informar en la sol·licitud?

Els rendiments no tributables o exempts més comuns són: les pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtut de decisió judicial, les prestacions de la Llei de dependència, les prestacions per acolliment familiar, les indemnitzacions per acomiadament i els rendiments de les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social.

Instruccions en relació a la comunicació obligatòria del DNI/NIE/NIF de l’alumne

 Atenció! Els alumnes beneficiaris que no disposin de DNI o NIE perquè normativament no els és exigible, han d’optar per tramitar el DNI o NIE segons s’escaigui, o bé, sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) a l’administració competent, d’acord amb l’article 19 i 20 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, i presentar el DNI/NIE/NIF, segons s’escaigui, al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

En front la no presentació del DNI/NIE/NIF obligatori l’Administració tributària pot procedir d’ofici a donar-los d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i assignar-los un número d’identificació fiscal.

Qui m’informarà de l’estat de l’ajut del meu fill/a?

Els requeriments de documentació i les resolucions dels expedients dels Ajuts Individuals de Menjador del curs 2022-2023 seran publicades al BOBP i a l’e-tauler del Consell Comarcal del Vallès Oriental en substitució de requeriment individual i amb efectes de notificació.

Pots consultar les resolucions dels Ajuts Individuals de Menjador i els requeriments de documentació en cas de manca de documentació i/o altres incidències detectades que impossibilitin la resolució de l’ajut al tauler d’edictes i anuncis electrònics del web del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

L’Ajuntament de referència en vas tramitar la sol·licitud de l’ajut també pot informar-te sobre la resolució i estat de la teva sol·licitud.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a l’Ajuntament i demanar cita prèvia amb Serveis Socials, al telèfon 93.843.25.01 (de dilluns a divendres de 9h a 14h i els dijous de 9h a 18h.)

Trobaràs tota la informació al web del Consell Comarcal: Ajuts de Menjador Escolar - Consell Comarcal del Vallès Oriental (vallesoriental.cat)

Per a la resta de consultes també pots contactar amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per mitjà del correu electrònic ajutsdemenjador@vallesoriental.cat

Darrera actualització: 17.05.2022 | 12:53