Convocatòria d’ajut per al suport escolar curs 2022/2023 i activitats esportives temporada 2022/2023

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 00:00

El període per sol·licitar els Ajuts per al Suport Escolar i els Ajuts a les Activitats Esportives de cara al curs 2022/2023 s’inicia el dia 13 de maig, i s’allargarà fins al 27 del mateix mes.

Es tindrà en compte els ingressos percebuts durant l’any 2021, i com l’any passat es té en compte cobrir no només la part de material, llibres, etc., sinó també matrícules, sortides i transport, en funció de les necessitats dels beneficiaris. Igual que l’any anterior, també contemplen el suport a l’escolarització a joves de menys de 21 anys que estiguin cursant ensenyaments no obligatoris de Programes de Formació i Inserció i cursos d’Escoles Adults amb la voluntat de fomentar la formació d’aquest joves.

En el cas dels ajuts per a la realització d’activitats esportives, aquests continuen destinats a afavorir la pràctica d’esports, d’infants i adolescents d’entre 3 i 18 anys empadronats al municipi, per tal de donar suport a aquelles famílies que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

AJUT AL SUPORT ESCOLAR 2022/2023

Els destinataris d’aquests ajuts són els infants/adolescents empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, i que estiguin cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària ESO. També aquell alumnat empadronat al municipi de l’Ametlla del Vallès, fins a 21 anys, que cursi els ensenyaments no obligatoris de Programes de Formació i Inserció i cursos d’Escoles Adults.

Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

L’infant/adolescent ha d’estar escolaritzat en qualsevol dels centres públics del municipi de l’Ametlla del Vallès. Excepcionalment podran accedir a aquests ajuts els infants/adolescents que es trobin en alguna de les següents situacions:

a) Alumnes empadronats a l’Ametlla del Vallès i escolaritzats en altres centres públics de municipis diferents, sempre i quan aportin un certificat d’escolarització del centre educatiu on són escolaritzats.

b) Alumnes que estiguin escolaritzats en centres docents privats concertats quan aquesta escolarització s’hagi realitzat per resolució expressa dels Serveis Territorials d’Ensenyament o del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  En aquests casos caldrà justificar-ho amb un informe o la resolució.

A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut cal:

a) Presentar la instància/sol·licitud corresponent i la documentació previstes a l’article 7 en els terminis i la forma establerta en cada convocatòria.

b) Estar empadronat i que l’infant/adolescent visqui al municipi de l’Ametlla del Vallès.

c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte.

d) La unitat familiar només pot disposar d’un habitatge en propietat.

e) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar igual o inferior al que marqui l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) x 1,5 = 853,68€/mes/persona, de l’any en curs en el qual es fa la convocatòria, excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.

Per membre de la unitat familiar als efectes d’aquest ajut són membres computables els progenitors, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el/s sol·licitants/s, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin al domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. També els ascendents dels pares( els avis dels menors sol·licitants) que justifiquin la residència al mateix domicili.

En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el casos de guardes i custòdies compartides la puntuació obtinguda es dividirà entre dos.

La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar de l’any anterior a la convocatòria.

A la renda neta mensual de la unitat familiar s’hi pot restar fins a un màxim de 1000€ en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària.

També caldrà:

f) No tenir deutes de material escolar i/o llibres amb el centre escolar.

g) Participar del projecte de socialització de llibres escolars (sempre i quan el centre escolar disposi d’aquest servei de socialització de llibres).

En cap cas l’import de l’ajut serà més elevat que el cost total del import que estableix cada centre escolar i que sigui objecte d’aquest ajut, essent l’import màxim a atorgar 200€.

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

AJUTS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES TEMPORADA 2022/2023

Aquests ajuts estan pensats per afavorir la realització d’activitats esportives al municipi de l’Ametlla del Vallès (excepte per a l’activitat d’equitació que no serà una activitat contemplada dintre d’aquesta convocatòria), dels infants i adolescents (de 3 a 18 anys) empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Els beneficiaris poden ser els infants/adolescents empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. Poden sol·licitar els ajuts per a la realització d’activitats esportives els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes a l’article 4 de les bases, per poder rebre l’ajut cal:

a) Presentar la instància/sol·licitud corresponent i la documentació previstes a l’article 8        en els terminis i la forma establerta en cada convocatòria.

b) Estar empadronat i que l’infant/adolescent visqui al municipi de l’Ametlla del Vallès.

c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte

d) La unitat familiar només pot disposar d’un habitatge en propietat.

e) El cost que la unitat familiar destina mensualment a la hipoteca no pot superar els 1.000€ mensuals tant en hipoteca com en lloguer.

f) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar igual o inferior al que marqui l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) x 1,5 = 853,68€/mes/persona, de l’any en curs en el qual es fa la convocatòria, excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.

Per membre de la unitat familiar als efectes d’aquest ajut són membres computables els progenitors, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el/s sol·licitants/s, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin al domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. També els ascendents dels pares( els avis dels menors sol·licitants) que justifiquin la residència al mateix domicili.

En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el casos de guardes i custòdies compartides la puntuació obtinguda es dividirà entre dos.

La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar de l’any anterior a la convocatòria.

A la renda neta mensual de la unitat familiar s’hi pot restar fins a un màxim de 1000€ en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària.

També caldrà:

g) No tenir deutes amb el club o l’entitat esportiva corresponents a altres anys/temporades.

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a l’Ajuntament i demanar cita prèvia amb Serveis Socials, al telèfon 93.843.25.01 (de dilluns a divendres de 9h a 14h i els dijous de 9h a 18h.)

Darrera actualització: 12.05.2022 | 11:44