Convocatòria d'adjudicació de dos pisos de protecció oficial en règim de lloguer al Maset Nou

Dilluns, 9 de gener de 2023 a les 00:00

Des del dia 10 de gener, i fins al dia 23 del mateix mes, es pot presentar la documentació per participar en la convocatòria d'adjudicació de dos habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer al Maset Nou - Zona B.

Els pisos, són:

- Pis de dues habitacions, traster i aparcament. Forma part del contingent general.

- Pis d'una habitació amb traster i aparcament. Forma part del contingent especial reservat.

Cal presentar una instància genèrica al registre de l'Ajuntament (telemàtica, preferentment, o presencial -amb cia prèvia-), indicant que "Se sol·licita participar en el procediment d’adjudicació de la PROMOCIÓ DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE LLOGUER AL MASET NOU DE LA CONVOCATÒRIA 2022/01 (CONTINGENT GENERAL O CONTINGENT ESPECIAL RESERVAT) especificar el nom de la convocatòria de que es tracti”, a l’Ametlla del Vallès, i que es tingui per presentada la documentació que s’adjunta“, incloent la següent documentació adjunta:

1.Formulari a l’efecte degudament complimentat, que es trobarà a l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès i a la seva web

2.Còpia de la Resolució d’Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya

3.Acreditació del nivell mínim i màxim d’ingressos. (Declaració Renta, Certificats de Pensions, Atur.. etc)

Nivell màxim: 5,5 vegades IRSC

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
54.778,14 56.472,31 58.901,23 60.864,6

Nívell mínim (7.000 €)

4. En el seu cas, documentació acreditativa de la condició o condicions per a ser inclòs en el Contingent ESPECIAL DE RESERVA, d’acord amb allò establert a les bases.

Persones víctimes de violència de gènere Sentència judicial gènere
Famílies monoparentals o monomarentals Carnet de família monoparental
Persones amb una discapacitat diferent a la mobilitat reduïda Certificat de l’ICASS on s’acrediti un grau diferent a la mobilitat reduïda de discapacitat no inferior al 33%
Discapacitats Psíquics i/o persones amb malaltia mental reconeguda com a dismunició que puguin ser autònoms. Certificat de l’ICASS on s’acrediti un grau diferent a la mobilitat reduïda de discapacitat no inferior al 33%
Persones en risc d’exclusió residencial (*) Informe dels Serveis Socials Municipals

(*) s’entendrà persones en risc d’exclusió residencial d’acord amb l’article 5.10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 

Darrera actualització: 09.01.2023 | 09:24