Centre Esportiu Municipal Illa Activa: un tema molt complex i de gran abast econòmic

Dimecres, 30 de novembre de 2022 a les 12:00

El tancament del Centre Esportiu Municipal Illa Activa (CEM) és un tema molt complex que demana fer un repàs minuciós als deu anys de concessió administrativa de la construcció i gestió del centre per part de l’empresa concessionària, i la seva relació amb un Ajuntament que ha comptat, durant aquest període, amb tres equips de govern de diferents colors. 

L’any 2008, sota un govern de coalició del PSC i de l’AIA liderat per l’alcalde Jordi Pousa primer, i per l’alcaldessa Maria Àngels Cabello després, es va iniciar una licitació que contenia la redacció d'un plec de clàusules controvertit, el qual posteriorment s’ha revelat com una llast econòmic pel Consistori.

La posada en marxa i el funcionament regular de l’equipament fou durant les legislatures 2011-2015 i 2015-2019, primer amb govern en solitari de CiU encapçalat per l’alcalde Andreu González, i després amb un de coalició de CiU/PDeCAT/Junts amb el PSC, també encapçalat per l’alcalde Andreu González. En aquesta segona legislatura, l’empresa concessionària entra en concurs de creditors (2016), el Ple acorda per unanimitat la resolució del contracte, però aquesta resolució que no és executada.

Finalment, és en la legislatura actual, amb un govern de coalició dels partits ERC, Ametlla’t i l’Ametlla en Comú Podem encapçalat per l’alcalde Pep Moret, i amb una pandèmia i un canvi de paradigma respecte el cost des subministraments com a grans condicionants, que l’empresa concessionària entra en fase de liquidació de l’esmentat concurs de creditors de l’any 2016.

Durant aquest període de catorze anys, als relleus polítics s’hi han sumat diversos canvis a Intervenció i Secretaria de l’Ajuntament, provocant una inestabilitat que ha perjudicat el Consitori atès que són dues peces clau i imprescindibles en el seguiment i presa de decisions econòmiques en una relació de partenariat público-privat, davant una empresa que sempre ha tingut els mateixos representants i objectius.

Xifres

Dels 5.592.925 € que el poble de l’Ametlla ha pagat: 1.500.000 € corresponen a la subvenció per executar les obres; 400.000 € per a la construcció del vial d’accés al centre; 160.000 € dels 250.000 € cada any en concepte de subvenció anivelladora per anar pagant a l’empresa concessionària la hipoteca de construcció del centre, i la resta en concepte de reequilibri anual dels comptes d’explotació. 

Mentrestant, l’empresa concessionària Illa Activa, entre concurs de creditors i novació d’hipoteca, ha fet fallida amb un deute al banc del mateix import que va contractar, malgrat les aportacions econòmiques fetes per l’Ajuntament acabades de descriure.

Alternatives estudiades

El Consistori ha intentat la subrogació del contracte amb altres operadors interessats, però l’elevat import de la hipoteca no ho ha fet inviable. Ha intentat, també, la gestió directa, però això comportava fer-se càrrec de la hipoteca i altres despeses que feien trontollar les finances de la corporació, i això, sumat també a altres factors relacionats amb l’administració local i els procediments administratius que han de regir aquests processos, ha impedit arribar a temps.

L’Ametlla, un cas més

El cas del nostre poble no és un cas aïllat, sinó que és fruit d’una tendència en l’àmbit de construcció dels complexos esportius d’abans de la crisi econòmica del 2008, en què es licitava construcció i gestió conjuntament, un duet en què el negoci de l’empresa es feia amb la construcció i que es va acabar revelant com un gran desastre pels ajuntaments que el van adoptar i que ha tingut moltes víctimes, de les quals l'últim exemple ha estat Santa Coloma de Farners.  

Futur immediat

L’objectiu és actualitzar els costos de funcionament del centre, decidir la fórmula de gestió més adequada i encarar el centre a satisfer les necessitats de l’Ametlla amb el menor cost possible per als ciutadans i unes quotes adequades per a les persones usuàries.  

El CEM és un espai viable, com així ho constaten els dos estudis de viabilitat realitzats per empreses de contrastada solvència (el segon encarregat per la Diputació de Barcelona) realitzats els anys 2016 i 2018. 

Ara es demanarà l’actualització de l’estudi de viabilitat de l’any 2018 per tenir en consideració la nova realitat d’avui dia i la pujada dels costos dels subministraments bàsics. 

Per a qui vulgui tenir un coneixement més profund d’aquest periple que es va iniciar el 2008 i acaba el 2022, hem recollit les ítems més importants:

ANTECEDENTS 

 • L’empresa Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa Activa va ser la guanyadora de la licitació d’obra i servei (construcció i gestió) pel nou centre esportiu municipal de l’Ametlla del Vallès, i es va signar el contracte el 6 de novembre de 2009 per un import d’obra de 4.249.720 €, i per una durada de l’explotació, un cop construït, de 30 anys.  
 • L’obra anava acompanyada d’una subvenció de l’Ajuntament de 1.500.000 €
 • Illa Activa va signar un préstec hipotecari vinculat a la concessió (que no a la instal·lació) de 2.777.510 € per a la construcció del nou CEM, a retornar en 17 anys.  
 • L’Ajuntament, tal i com estava estipulat en el contracte, pagaria anualment 250.000 € (subvenció anivelladora) durant 20 anys, dels quals un tant per cent elevat seria per ajudar a l’empresa concessionària Illa Activa a amortitzar aquest préstec i la resta a l’explotació del servei. 
 • El Consistori ha pagat anualment i en tot moment el que estava estipulat en el contracte.  
 • El valor del deute hipotecari de l’empresa, a dia d’avui, després de més de deu anys de gestió del centre, és de 2.700.000 €. El mateix deute que hi havia el 2011.  

Què ha passat, doncs?

 • El nombre de persones usuàries des del primer any va ser de gairebé 1.900 i es va mantenir gairebé fins 2015, tot i que la previsió d’explotació de la pròpia empresa Illa Activa era de 1.200. Per tant, segons les previsions inicials de la pròpia empresa, no hi havia d’haver cap problema econòmic
 • No obstant això, l’empresa va deixar de pagar el préstec hipotecari molt aviat, el 2013. L’auditoria dels comptes del centre del període 2013-2014, encarregada per l’Ajuntament, ja deixava palès que l’empresa tenia seriosos problemes econòmics, i no precisament a causa de la viabilitat del centre.

Mitjançant societats participades i una unió temporal d’empreses (UTE), s’havia presentat i havia guanyat quatre concursos com el de l’Ametlla per a la construcció i explotació de complexos esportius als municipis de Cabrils (en explotació des del 2012 i fallida el 2014), Sant Cugat del Vallès i Palau-solità i Plegamans (amb contractes resolts pels respectius Ajuntaments a finals de 2013) i Vic.

Havia fet inversions i préstecs de l’empresa gestora del centre Illa Activa per a les altres inversions i préstecs participats, i tenia importants pèrdues dels dos últims anys (2012-2013).

Malgrat això, tot i que la societat no estava en situació de fallida per les subvencions rebudes de l’Ajuntament de l’Ametlla, la seva situació financera era molt precària, fet que la va empènyer a deixar de de pagar el préstec hipotecari pel finançament de les obres del centre esportiu de la nostra població.  

 • L’any 2015 l’Ajuntament va obrir expedients sancionadors a l’empresa per la manca de manteniment del centre i altres incompliments, va encarregar un estudi de viabilitat, i va començar a treballar en un escenari de resolució de contracte. 
 • Al gener del 2016 l’empresa va presentar un concurs de creditors. El Ple Municipal  va acordar resoldre el contracte amb aquesta empresa per majoria absoluta.  
 • L'equip de govern d’aleshores, contradient el que es va aprovar en plenari, no va resoldre el contracte. Els expedients van caducar, ja que ambdues parts van notificar al jutjat que s’havien posat d’acord en fer una negociació amistosa.  
 • L’empresa va fer una novació de la hipoteca (noves condicions del préstec), un conveni de concurs de creditors, i va seguir gestionant el centre. El seu deute acumulat i les noves condicions del préstec ja anticipava, però, que aviat no podria fer front al deute a retornar, que pujava exponencialment cada any
 • L’any 2018 la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament un estudi de viabilitat del CEM. L’equip de govern actual, a partir del segon semestre del 2019, va crear un equip de treball per valorar-lo i emprendre les accions necessàries per fer l’equipament viable per al poble. 
 • Arriba la pandèmia, es tanquen centres esportius i es treballa amb restriccions. Baixa el nombre de persones usuàries alhora que també baixa costos de personal i subministres durant el període de tancament. L’empresa obté una subvenció de la Generalitat i un crèdit ICO
 • El 22 de gener de 2021, l’empresa  presenta un escrit comunicant la sol·licitud d’inici dels tràmits de modificació del conveni del concurs de creditors del 2016, acompanyant a dita sol·licitud un Pla de Viabilitat, un Pla de Pagaments i un llistat actualitzat de creditors. 
 • En data 3 de gener de 2022, l’empresa presenta un escrit per mitjà del qual sol·licita la resolució del Contracte per causes imputables a l’Ajuntament
 • El 28 de gener de 2022, l’empresa presenta un escrit a l’Ajuntament anunciant que instarà el procés de liquidació, donada la impossibilitat “D’assumir els propers venciments perquè ja no disposa de capacitat per finançar més dèficit”.  
 • El 2 de febrer de 2022 presenta al Jutjat del Mercantil número 4 de Barcelona, un escrit sol·licitant l’apertura de la fase de liquidació, de conformitat amb l’article 407.1 del Text Refós de la Llei Concursal i un cop coneguda la impossibilitat de complir amb les obligacions contretes amb posterioritat a l’aprovació del conveni. Mitjançant escrit de data 3 de febrer de 2022, es va informar de l’anterior a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.   
 • Per mitjà de l’Auto del Jutjat del contenciós-administratiu número 4 de Barcelona, de data 4 de febrer de 2022, s’acorda l’obertura de la fase de liquidació
 • En data 18 de febrer de 2022 es va celebrar la Comissió de Seguiment, en què es va abordar la desestimació de la petició de resolució contractual instada per l’empresa i els efectes de l’obertura de la fase de liquidació.  
 • Mitjançant l’acord del Ple de data de 21 de febrer de 2022, es va desestimar la sol·licitud de resolució contractual instada per la concessionària al·legant causes imputables a l’Ajuntament. Aquestes causes no eren susceptibles de resolució contractual en absolut
 • El Consistori comença a treballar des del primer moment, des del gener de 2022, per evitar el tancament del CEM i explorar totes les vies possibles amb la col·laboració de l’administrador concursal i el vistiplau del banc amb qui l’empresa té el préstec hipotecari. 
 • La subrogació del servei per part d’una altra empresa era la primera opció de l’Ajuntament per la rapidesa del procés i la menor afectació al servei. Però el deute acumulat de l’empresa concessionària Illa Activa ha estat un obstacle insalvable per les empreses que es van interessar, tot i les negociacions que l’Ajuntament va portar a terme amb l’entitat bancària.
 • La segona opció per no haver de tancar temporalment el centre esportiu era l’assumpció temporal (fins a nova licitació) de la gestió del centre esportiu per part de l’Ajuntament de forma directa. Això volia dir que l’Ajuntament assumia temporalment els treballadors i treballadores del centre i pràcticament i en la seva totalitat el préstec que té Illa Activa amb el banc (2.700.000 €)  
 • Tot i que l’Ajuntament ha pagat, com sempre, els 250.000 € anuals de la subvenció anivelladora més els reequilibris anuals, la liquiditat de la tresoreria d’Illa Activa per fer front a les nòmines dels treballadors i treballadores del centre, juntament amb l’augment dels costos dels subministraments, han fet que no es pugui arribar a temps per l’assumpció temporal per part de  l’Ajuntament del servei, previ a l’elaboració d’un nou contracte, i l’administrador concursal s’hagi vist empès al tancament de l’empresa el 30 de novembre. 
Darrera actualització: 30.11.2022 | 13:12