Anunci - Procediment negociat sense publicitat per a la gestió del bar de la piscina de Ca l'Arenys

Dijous, 4 de maig de 2023 a les 08:00

Atès que en data 27 de març de 2023 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient per a la contractació per a la gestió del bar de la piscina municipal de Ca l’Arenys -publicat al perfil del contractant en data 28 de març de 2023-, i que en data 24 d’abril de 2023 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes a l’esmentada licitació, no havent-se rebut cap oferta al respecte.

Vist que en data 2 de maig de 2023 la Junta de Govern Local va declarar deserta la licitació de referència per cobrir el servei, s’opta per un procediment negociat sense publicitat.

A tal efecte, s’informa que si es vol participar en aquest procediment, cal presentar una instància genèrica al registre general de l’Ajuntament en el termini de 5 dies, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació al web municipal.

Els plecs de condicions de l’esmentada licitació es troben a disposició de tots els interessats aquí.

Darrera actualització: 07.05.2023 | 08:44