Actualització de les restriccions amb motiu de la sequera

Dimecres, 12 de juliol de 2023 a les 00:00

Darrera actualització del decret d’excepcionalitat per sequera, que estableix les restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’excepcionalitat, entre els quals es troba l’Ametlla del Vallès.

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la población no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).


PISCINES - ús d’aigua per omplir piscines:

· No està permès l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

· Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.

· Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres esportius, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.

· En centres educatius, és permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

· Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.


REG - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

· Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

· El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.

· La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.


NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:

· Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

· Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport

d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.


NETEJA de carrers i mobiliari urbà

· Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

· Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb

galleda i esponja.


FONTS ORNAMENTALS

· Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.


GRANGES

L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.


ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Darrera actualització: 12.07.2023 | 13:54

Imatges