Primavera educativa: "Visió i aprenentatge: com evitar bloquejos en el procés d'aprenentatge"

Dijous, 29 d'abril de 2021 a les 20.30 h

Conferència a càrrec d'Isabel Prieto, optometrista comportamental.

Inscripció a l'activitat aquí.

Contingut de la conferència:

El procés lector s'inicia amb un input visual, per tant la primera àrea que s'activa en el cervell és la visual. Cal que al començar l'aprenentatge de la lectura l'infant tingui ja molt desenvolupades aquestes àrees que pertanyen al llenguatge parlat i al reconeixement visual.

Els estudis apunten a que l'aprenentatge lector és més fàcil i eficaç quan prèviament hi ha un major desenvolupament fonològic, desenvolupament del vocabulari i desenvolupament visual o de reconeixement de les lletres.

Així, hem de procurar promoure aquestes tres competències en els infants durant els primers anys de vida, per facilitar-los el posterior aprenentatge lector.

El processament visual de la informació és la part més cognitiva de la visió. El simple fet que un infant pugui veure de forma clara i confortable no garanteix que sigui capaç d'emprar la informació que li arriba a través dels ulls, necessita habilitats visoperceptives com: discriminació visual, memòria visual, relacions espacials, figura-fons, tancament visual. També necessita habilitats visomotores com: coordinació ull-mà, no oblidem que l'ull guia i que la mà escriu. I, finalment, habilitats visoauditives.

Totes aquestes habilitats ens permeten decodificar i utilitzar correctament la informació visual que és processada a nivell cerebral.

Quan un infant pateix algun retard de desenvolupament en l'àrea del processament visual pot presentar un seguit de signes o senyals, entre els que s'inclouen:

- Són lectors lents.

- No entenen el que llegeixen.

- Presenten problemes d'atenció i concentració.

- Copien fent errors.

- Evidencien problemes de lateralitat.

- Els costa diferenciar allò rellevant d'allò irrellevant.

- No poden treure informació de la pàgina. No fan esquemes.

- Dificultat per captar la idea principal.

- Problemes a l'hora de prendre decisions.

 Aproximadament del 15% al 20% dels infants amb problemes d'aprenentatge tenen problemes de processament visual que interfereixen en l'evolució i el rendiment acadèmic. Estudis recents demostren que existeix un sobrediagnòstic de nens amb Dèficit d'Atenció (TDA) i dislèxia quan en realitat tenen mermades les principals habilitats visuals que intervenen en els processos d'aprenentatge, com la memòria o l'atenció. Habilitats que poden ser entrenades i millorades repercutint en una millora del rendiment acadèmic general.

Si un infant està experimentant qualsevol dels problemes esmentats anteriorment és necessari que se sotmeti a un examen d'eficàcia i processament visual per part d'un Optometrista Comportamental qualificat. Aquest gremi de l'optometria tracta d'una manera especial l'avaluació de les capacitats visuals de l'infant o adult. És l'encarregat de realitzar un examen específic que avaluï les àrees esmentades anteriorment i poden fer-nos comprendre millor el per què un infant no està arribant a tot el seu potencial acadèmic.

És important emfasitzar que no n'hi ha prou amb un simple examen de la vista, que no n'hi ha prou amb saber si l'infant veu bé de lluny o d'aprop, és quelcom més específic, és un examen exhaustiu en què s'avaluen les habilitats de processament visual que ens mostra com el cervell d'un infant interpreta el que veu. L'Optometrista Comportamental és el facultatiu sanitari que pot realitzar proves que examinen específicament les habilitats de processament visual, visomotores i fisioauditives, i qui proposa un Pla d'Entrenament Visual, que és un tipus d'entrenament basat en un seguit d'activitats curosament seleccionades i seqüencials pel pacient. Aquest tractament es dissenya per ajudar a que l'infant assoleixi el seu nivell de desenvolupament en les habilitats de pensament visual que presenten valors per sota de la norma, ja que són considerades barreres per a un aprenentatge eficaç.

Per tant, tot tipus de millora en les habilitats visuals donarà com a resultat una major eficàcia, atenció i concentració en l'aprenentatge de l'alumne. En ocasions és necessari el treball multidisciplinar amb la intervenció coordinada de metges, mestres, psicòlegs, logopedes, etc.

Assegurar un bon desenvolupament motor, equilibri i armonia en les habilitats visulas, visoperceptives i auditives animant-los a jugar a l'aire lliure, lluny de pantalles per evitar l'estrès visual que no beneficia. Participar en jocs de taula en família que treballin habilitats com la memòria visual, les relacions espacials, la presa de decisions. Fomentar el gust per la lectura des de casa i donar-los autonomia en funció de l'edat o el desenvolupament maduratiu és quasi garantia que els nostres menuts es desenvolupin amb les bases necessàries per assegurar l'èxit en els processos d'aprenentatge.

I, finalment, no descuidar els controls optomètrics per part d'un Optometrista Comportamental als 3 i 6 anys d'edat (o abans si sospitem algun problema).

A Catalunya existeix l'ACOTV, que és l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual, que engloba un gran nombre d'aquests professionals.

Darrera actualització: 28.04.2021 | 12:35