Pla Local de Joventut 2012-2015

Dimecres, 21 de setembre de 2016 a les 13:00

L’Ajuntament de l’Ametlla, a través de l’Àrea de Joventut té la voluntat d’actualitzar el Pla local de Joventut (PLJ) que s’ha desenvolupat entre els anys 2009- 2011. Durant l’any 2008, conjuntament amb 11 municipis de la comarca del Vallès Oriental i recolzats pel Consell Comarcal es van definir els objectius i la metodologia per tal d’elaborar un pla local de joventut que fos resultat d’un debat que impliqués tota l’organització municipal i els propis joves per definir les polítiques de joventut futures. El procés que es va realitzar en aquell moment va implicar molts agents del municipi i va tenir com a resultat un diagnòstic acurat de la realitat juvenil que va permetre definir les actuacions que havien de formar part del pla local de joventut actualment vigent.

Després de tres anys de polítiques de joventut desenvolupades a partir dels criteris i línies establerts amb aquell Pla, es planteja la necessitat de fer una actualització i elaboració d’un nou Pla local de joventut 2012-2015.

Aquest nou pla, però, no parteix de zero, sinó que aprofita l’experiència adquirida amb l’anterior pla, potencia les fortaleses que ha tingut i millora el plantejament futur a partir de l’avaluació de la feina feta.

El Pla Local de Joventut de l’Ametlla és l’instrument que ha d’ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria de joventut, implicar els agents socials del territori i els i les joves en una estratègia conjunta d’actuació. Per tant, cal concebre el PLJ com una eina i no com un objectiu final en sí mateix, en la mesura que la qüestió no és tenir un Pla per tenir un document aprovat, sinó que ha de servir per establir una estratègia global en matèria de joventut que ajudi a impulsar polítiques destinades a millorar les condicions de vida dels i les joves de l’Ametlla.

En aquest sentit, és tant important el contingut del Pla com el propi procés d’elaboració i la seva implementació. Per aquest motiu, el procés de definició ha contemplat elements estratègics, com per exemple, implicar a tota l’organització municipal i els agents socials i els propis joves no només en la fase d’implementació sinó també en la d’elaboració.

D’altra banda, cal tenir en compte el nou marc normatiu i en aquest sentit la nova Llei de polítiques de joventut (LPJ) incorpora algunes novetats i reptes, entre les que volem destacar:

- Ordenació de les polítiques de joventut i delimitació de competències i responsabilitats.

La LPJ endreça i regula les polítiques de joventut que duen a terme les diferents administracions: des de l’àmbit autonòmic fins a l’àmbit local (Ajuntaments i consells comarcals).

- L’emancipació com a eix prioritari de les polítiques de joventut.

La LPJ defineix les persones joves com un col•lectiu majoritàriament immers en processos formatius, d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, dels quals es deriven unes identitats i actituds similars. Les trajectòries personals dels i les joves, doncs, vénen fortament condicionades per una sèrie d’aspectes nuclears: habitatge, formació i treball. Això converteix la gent jove en un col•lectiu especialment vulnerable. La necessitat d’atendre les necessitats derivades de tots aquests factors ha convertit el suport a l’emancipació juvenil en el pilar central de les polítiques de joventut catalanes.

- Una aposta per la participació juvenil.
Malgrat fer un èmfasi especial en l’emancipació juvenil, la LPJ no deixa de banda la participació, un eix de treball al qual les polítiques de joventut sempre han donat molta importància. La llei fa una referència explícita a la necessitat que les administracions potenciïn la participació juvenil en la vida pública.

Per tant, el PLJ de l’Ametlla s’emmarca en aquest àmbit local d’actuació, com una eina que ha d’orientar, planificar i coordinar les diferents actuacions adreçades als i les joves del municipi.

Darrera actualització: 21.09.2016 | 13:10