Ple ordinari de 31 de gener de 2018

Dijous, 1 de febrer de 2018

El dimecres 31 de gener es va celebrar un Ple Ordinari, amb l'assistència de tots els regidors de l'Ajuntament, tret del regidor d'Ametlla't amb ERC, Jan Santaló, que va excusar la seva absència.

Aquest va ser el resultat de les votacions de cada punt:

A) actes altres sessions

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 de novembre de 2017.

Aprovat per unanimitat.

B) resolucions de govern

2.- Denegació sol.licitud de pròrroga per presentar la documentació requerida per aprovar la cessió del contracte d’explotació del bar al Camp de Futbol Municipal Josep Costa, des de l’empresa “Campus 2010 S.L.” a favor de l’empresa “Campus l’Ametlla S.L.”, expt. SEC 2017/72.

Aprovat per unanimitat.

3.- Adhesió al conveni marc de col.laboració entre el Departament de Governació i AAPP, per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les Administracions Catalanes, SEC 2018/5.

Aprovat per unanimitat.

4.- Aprovació Plans d’emergència equipaments municipals, expt. RRHH 2017/266.

Esmena per no votar el pla de seguretat de l'espai del GEPA, atès que és un equipament clausurat.

Votacions esmena: Aprovada per unanimitat

Votacions moció: Aprovada per unanimitat

5.- Reconeixement compatibilitat amb l’exercici de l’activitat privada professional, expt. RRHH 2017/260.

Aprovat per unanimitat.

6.- Renúncia plaça professora Escola de Música, expt. RRHH 2017/262.

7.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació, per facilitar la instal.lació d’ascensors en edificis plurifamiliars, expt. URB 2017/219.

Es retira de l'ordre del dia.

C) Control acció de govern

8.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 18-11-2017 al 19-1-2018.

9.- Mocions d’urgència.

9.1.- “Licitació del contracte de gestió de serveis públic d’explotació del bar-restaurant i la gestió de la piscina d’estiu de Can Camp, expt. SEC 2017/175”.

Votació de la urgència:

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't amb ERC), Marçal Sala (Ametlla't amb ERC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstencions: Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC), Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

Votació de la moció:

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't amb ERC), Marçal Sala (Ametlla't amb ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't amb ERC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstencions: Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

10.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 8.02.2018 | 14:11