Ple ordinari de 30 de novembre de 2016

Dilluns, 30 de gener de 2017

El passat dimecres 30 de novembre l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès va celebrar un Ple municipal de caràcter ordinari, amb els següents punts i votacions:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 15-9-2016, 28-9-2016, 11-10-2016 i 28-10-2016.

2.- Aprovació bases per a les subvencions a les entitats esportives per 2016, expt. ESPORTS 2016/79.

Votació de l'esmena presentada per l'AC: Aprovada per unanimitat.

Votació del punt amb esmena incorporada:

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CIU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC)

Abstenció: Francesc Sulé (SI)

3.- Modificació de Crèdit 24/2016, Transferència de Crèdit, expt. HIS-2016/176.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC)

Vots en contra: Jaume Durall (AC-E)

Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI).

4.- Aprovació decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, expt. COMUNICACIO 2016/14.

- A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

5.- Dissolució Consorci Comunicació Local, expt. SEC-2016/114.

- A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC)

6.- Aprovació inicial Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC-2016/100.

- Aprovat per unanimitat.

7.- Aprovació d’una aportació extraordinària de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental-MA-2016/8, expt. URB-2016/204.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC).

- Vots en contra: Jaume Durall (AC).

- Abstenció: Francesc Sulé (SI)

8.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal referent a la regulació dels usos no admesos en sòl no urbanitzable apartat 3.g de l’article 222, expt. URB-2016/240.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

- Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC).

9.- Aprovació inicial de la modificació del catàleg d’arbres i arbredes d’interès local del municipi de l’Ametlla del Vallès, expt. URB-2016/245.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstenció: Francesc Sulé (SI).

10.- Donar compte de l’acord JGL de 27 de setembre de 2016 – bases procés adjudicació habitatges de lloguer sector Maset Nou, expt. SEC-2016/69.

11.- Ratificació Decret Alcaldia núm. 2016/1212 de 27-10-2016, expt. SEC-2016/95.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

12.- Moció dels grups municipals CiU, PSC-CP, SI-BLOC MUNICIPAL i L’Ametlla en Comú-Entesa, Manifest Institucional Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

Aprovada per unanimitat.

13.- Moció del grup municipal CiU, de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.

Votació de l'esmena presentada per A't-ERC:

- Vots a Favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

- Abstencions: Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

Votació de la moció amb esmena incorporada:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI).

- Abstencions: Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

14.- Moció del grup municipal SI-BLOC MUNICIPAL, de suport als investigats per actes de suport a la Independència de Catalunya.

Es retira de l'ordre del dia.

15.- Moció dels grups municipals CiU, Ametlla’t-ERC-AM i SI-BLOC MUNICIPAL, a iniciativa de l’ANC, sobre la unitat envers les accions de la política general.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI).

- Abstencions: Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (AC-E).

16.- Moció del grup municipal L’Ametlla en Comú-Entesa, per a la derogació de la “Llei Montoro” i de suport a la proposició de llei per a l’aplicació de mesures urgents en matèria de règim local.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstenció: Francesc Sulé (SI).

17.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 22-09-2016 al 22-11-2016.

18.- Mocions d’urgència.

- Moció presentada per CiU: Aprovació inicial de l'ordenança per a regular el mercat de venda ambulant al terme municipal de l'Ametlla del Vallès.

Votació de la urgència:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

- Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC).

- Abstencions: Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

Votació de la moció d'urgència:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

- Moció presentada per CiU: Acord de Ple d'imposició de penalitats.

Votació de la urgència:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

Votacions de la moció:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

19.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 30.01.2017 | 12:26