Ple ordinari de 30 de gener de 2019

Dijous, 31 de gener de 2019 a les 00:00

A) Actes altres sessions

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 28 de novembre de 2018.

Aprovat per unanimitat

B) Resolucions de Govern

2.- Sol.licitud de compatibilitat laboral, expt. RRHH 2018/201.

Aprovat per unanimitat

3.- Donar compte de la sentència núm. 795/2018 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 3 de setembre de 2018, expt. RCA 2019/1.

4.- Aprovació de l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de La Garriga i de l’Ametlla del Vallès, expt. URB-2017/182.

Aprovat per unanimitat

C) Control acció de govern

5.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 20-11-2018 al 23-1-2019.

6.- Mocions d’urgència.

7.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 31.01.2019 | 14:16