Ple ordinari de 17 d'abril de 2018

Dimecres, 18 d’abril de 2018

1.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 31 de gener de 2018 i 7 de març de 2018.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't - ERC), , Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Jan Santaló (Ametlla't - ERC), Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú-Entesa).

Abstenció: Muntsa Marzábal (Ametlla't - ERC) a l'esborrany del 7 de març.

B) resolucions de govern

2.- Donar compte de la sentència núm. 887, relativa a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de l’Ametlla del Vallès, referent a les condicions generals de les Llicències Urbanístiques, expt. URB 2018/72.

3.- Donar compte de la sentència núm. 16/2018, del Jutjat Contenciós-Administratiu 10 de Barcelona, referent al procediment abreujat 60/2017-M, expt. SEC 2017/43.

4.- Aprovació inicial de la modificació Puntual del Pla Parcial de Can Draper, referent a l’admissió de nous usos i la regularització de dues parcel·les de la illa delimitada pels carrers A, B i C i carrer Barcelona, expt. URB 2018/15.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Jan Santaló (Ametlla't - ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú-Entesa).

5.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 19 de març de 2018, pel que es declara deserta la licitació de la concessió de l’explotació del bar-restaurant Can Camp, expt. SEC 2017/175.

Aprovat per unanimitat.

6.- Aprovació del càlcul de la subvenció anivelladora sobre la gestió econòmica del Complex Esportiu Municipal de l’Ametlla del Vallès, gestionat per l’empresa Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa, S.A., expt. SEC 2017/207.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Jaume Durall (L'Ametlla en Comú) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC) i Jan Santaló (Ametlla't - ERC) .

7.- Aprovació inicial de la Normativa d’ús de les cartelleres de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/21.

Votació esmenta: unanimitat

Votació del punt amb esmena: Aprovat per unanimitat.

8.- Aprovació inicial modificació ordenança mercats de venda no sedentària de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC. 2016/133.

Esmena aprovada per unanimitat.

Votacions del punt amb esmena incorporada:

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Jaume Durall (L'Ametlla en Comú) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC) i Jan Santaló (Ametlla't - ERC) .

9.- Realització de les actes dels Plens Municipals, expt. SEC 2018/39.

Es deixa damunt la taula.

10.- Aprovació festius 2019, expt. RRHH 2018/63.

Aprovat per unanimitat.

11.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits, expt. HIS 2018/37.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC) i Jan Santaló (Ametlla't - ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú) .

12.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2017, expt. HIS 2018/34.

13.- Donar compte aprovació organigrama municipal, expt. RRHH 2018/62.

14.- Moció dels grups municipals PDeCAT i SI-BLOC MUNICIPAL, per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la Deriva Antidemocràtica i Autoritària de l’Estat Espanyol, expt. SEC 2018/48.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Jan Santaló (Ametlla't - ERC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Durall (L'Ametlla en Comú)

C) control acció de govern

15.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 20-1-2018 al 9-4-2018.

16.- Mocions d’urgència.

Votació de la urgència:

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC) i Jan Santaló (Ametlla't - ERC).

Abstenció: Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

Votació de la moció:

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra : Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC) i Jan Santaló (Ametlla't - ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú) .

17.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 12:20