Crònica del Ple extraordinari de 17 de juliol

Dijous, 20 de juliol de 2023

Dilluns 17 de juliol es va celebrar un Ple extraordinari, bona part del qual va servir per aprovar el cartipàs i l’organització orgànica de l’Ajuntament per a la legislatura 2023-2027.

Després que l’alcalde Jan Santaló (A’t) fes un repàs de les principals accions dutes a terme d’ençà de la presa de possessió del nou equip de govern, es va donar coneixement  de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus portaveus en el Ple, que són: Pol Santaló per Ametlla’t, Dolors Ferrer per Junts per l’Ametlla i Pep Moret per Esquerra Republicana de Catalunya.

Tot seguit, es va apropar amb la unanimitat de tots els càrrecs electes la periodicitat de les sessions del Ple, la creació i composició de la Comissió Informativa Permanent i de la Comissió Especial de Comptes, i el nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són competència del Ple.

En aquest sentit, es va aprovar mantenir la periodicitat mensual de les sessions plenàries el darrer dilluns de cada mes, a les 19 h, així com la celebració de la Comissió Informativa cada dilluns anterior al Ple, també a les 19 h, i la Comissió Especial de Comptes, de caràcter anual. Ambdues comissions estan integrades pels mateixos càrrecs electes, els quals es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament, així com els representants als òrgans col·legiats en què, a petició del portaveu d’ERC, es va afegir un representant de cada grup de l’oposició al Consell Escolar.

Dedicacions i retribucions dels càrrecs electes

Amb els vots a favors dels regidors i regidores d’Ametlla’t i Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels de Junts per l’Ametlla, es va establir el règim de dedicació, retribució, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació i assignació dotació econòmica als grups municipals.

El regidor d’Hisenda Marc Palau (A’t) va informar que l’actual govern comptarà amb quatre dedicacions del 90% amb una retribució 43.200 €/any (Jan Santaló, Pol Oliveras, Pol Santaló, i Marc Palau), i dues dedicacions del 70% amb una retribució de 33.600 €/any (Beti Espanyol i Montse Giró). Palau va destacar que el cost total de l’actual govern representa un estalvi del 24,8% (100.000 €/any) respecte al cost de l’anterior, i del sou de l’alcalde va destacar que és el menor dels sis darrers edils.

També es va establir que l’assignació dels regidors i regidors de l’oposició per la seva assistència als plens (150 €), Comissió Informativa (50 €) i Comissió Especial de Comptes (50 €).

L’exalcalde Pep Moret (ERC) va matisar que el cost de l’anterior equip de govern era més alt perquè estava format per dos regidors més, alhora que afegia que no era precís afirmar que el sou de l’alcalde era el més baix dels darrers anys sense tenir en compte la influència de la llei LRSAL (Llei Montoro) vigent des de 2013.

Dolors Ferrer (JXA) va afegir que el cost de l’actual equip de govern s’apropa al de fa dues legislatures.

Consell de Consens

El nou equip de govern va portar a votació la creació d’un nou òrgan anomenat “Consell de Consens”, la creació del qual es va aprovar amb els vots a favor dels integrants de l’equip de govern i l’abstenció dels de l’oposició.

El regidor Marc Palau (A’t) va ser l’encarregat d’explicar les funcions d’aquest nou òrgan de treball i assessorament, el qual vol de facilitar la comunicació entre els grups polítics i posar a debat aquells temes que pel seu calat necessiten un ampli consens, com a exercici transparència respecte a la resta de formacions polítiques.

El portaveu d’ERC, Pep Moret, va manifestar que les funcions d’aquest nou òrgan són gairebé les mateixes que les que té atribuïdes la Junta de Portaveus, només diferenciant-se pel nombre d’integrants, i va demanar que s’aixequés acta de cada sessió. Va informar que s’abstindrien en la votació per veure l’evolució d’aquest nou òrgan.

Al seu torn, la portaveu de JXA Dolors Ferrer va mostrar la conformitat del seu grup amb la creació d’aquest consell, recalcant que el caràcter que ha de tenir ha de ser únicament assessor, demanant que la representació dels grups polítics sigui proporcional i lamentant que no es plantegi de la millor manera.

El portaveu d’A’t Pol Santaló va destacar la necessitat de la creació d’un òrgan com aquest per afavorir l’assoliment d’objectius compartits de la millor manera possible i garantir que l’oposició estigui ben informada.

Aquest consell es reunirà el segon dijous de cada mes a les 19 h, i estarà integrat per quatre regidors/es d’Ametlla’t (Jan Santaló, Montse Giró, Pol Santaló i Marc Palau), dos de Junts per Catalunya (Dolors Ferer i Josep Ganduxé) i dos d’Esquerra Republicana de Catalunya (Pep Moret i Mònica Castell).

Cartipàs

Seguidament es va procedir a donar compte d’una relació de decrets relacionats amb el cartipàs municipal, que configura un Ajuntament estructurat en tres grans àrees (Territori, Serveis Generals i Ciutadania)  i vint regidories, algunes de les quals estan encapçalades per més d’un regidor o regidora. Aquesta informació està disponible al web municipal.

Pep Moret (ERC), va mostrar la disconformitat del seu grup amb l’eliminació de la nomenclatura de la regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGBTIQ+ en la nova regidoria de Benestar Social, Família i Equitat, per donar continuïtat a la feina feta l’anterior legislatura i visibilitzar aquests col·lectius en un entorn hostil com l’actual.

Com a resposta, Pol Santaló (A’t) va afirmar que el terme “Equitat” pretén englobar tota mena de desigualtats, un espectre més ampli, i l’alcalde afegia que la feina feta en aquest àmbit durant la legislatura anterior mereix una línia continuista.

Camí de la Font del Gat

Un altre punt aprovat per unanimitat va ser l’inici de procediment d'expropiació de finques situades al Camí del Verder -Camí de la Font del Gat- i la sol·licitud de declaració d'urgència de l'ocupació, per poder donar el tret de sortida a una vella demanda, com és la pavimentació del camí de la Font del Gat.

El regidor d’Urbanisme i Obra Pública Pol Oliveras (A’t) va informar de l’inici dels tràmits d’expropiació d’una petita part de quatre finques de sol forestal, per començar de forma immediata les obres de substitució del clavegueram i de pavimentació del Camí de la Font del Gat, una artèria que uneix els barris de la Miranda i el Serrat amb el centre del poble. Aquestes obres, d’una durada de vuit mesos, tindran un cost total de 843.000 €, i l’Ajuntament rebrà una subvenció de 562.000 € de la Diputació de Barcelona i de 182.000 € del Consorci Besòs Tordera.

Tots els grups polítics es van mostrar satisfets per l’imminent inici d’aquesta intervenció.

Liquidació del pressupost 2022

El regidor d’Hisenda Marc Palau (A’t) va desglossar la liquidació del pressupost de l’exercici 2022:

  • Romanent de tresoreria (fons propis): 683.105,77 €
  • Estalvi net (capacitat de pagar despeses corrents):  346.145,42 €
  • Rati de deute viu (capacitat d’endeutament): 27,33%
  • Període mitjà de pagament a proveïdors: inferior als 30 dies

Tots els grups varen coincidir en el fet que aquestes dades són bones. Pep Moret (ERC) exposar la necessitat de revisar la balança de despeses i ingressos per tal de fer front a la realitat d’un poble, que va definir de “cost alt”, alhora que afegia que s’ha d’aprofitar la capacitat d’endeutament, reflexió a la qual el regidor Josep Ganduxé (JXA) es va sumar.

L’alcalde Jan Santaló (A’t) va remarcar que, arribat el cas que toqui endeutar-se, caldrà que hi hagi consens.

Acords contraris a les objeccions d’Intervenció

Tot seguit, es va donar compte dels acords adoptats per Alcaldia contraris a les objeccions de la Intervenció, de l’1 d’abril de 2022 al 31 de desembre del mateix any. Aquestes objectius es tradueixen en reparaments els quals van ser aixecats per l’alcalde d’aleshores, el gruix dels quals, com va explicar el mateix Pep Moret (ERC), corresponen a factures recurrents de serveis essencials que per responsabilitat s’havien de pagar, les licitacions dels quals es troben en un estadi avançat.

La regidora Gemma Demunt (JXA), va mostrar la seva sorpresa davant el nombre de factures subjectes a reparament d’Intervenció, al que l’alcalde Jan Santaló (A’t) va afegir que no és un nombre superior a la mitjana dels darrers anys, i que és una problemàtica que es resoldrà amb les licitacions de servei previstes.

Pla Municipal de Prevenció d’Incendis

Els càrrecs electes varen aprovar per unanimitat aquest pla promogut i subvencionat per la Diputació de Barcelona, que preveu l’ordenació de la gestió d’estructures relacionades amb la prevenció d’incendis forestals per al període 2023-2028.

Tots els grups es varen coincidir en importància d’aquest Pla atesa les característiques de l’Ametlla del Vallès, alhora que el regidor de Medi Ambient Pol Oliveras (A’t) afegia que s’ampliaran les franges de protecció contra incendis, de vint a quaranta.

Aprovació inicial modificació de plantilla i aprovació de modificacions a la RLT

Malgrat inicialment es portava a votació la creació de dues places, una primera de jurista al capdavant de la nova àrea de contractació que es vol implementar en ell Consistori, i una segona plaça eventual (càrrec de confiança) vinculada a alcaldia per ocupar-se per qüestions relacionades amb la reobertura del Centre Esportiu Municipal, finalment només es va votar la creació de la primera, posposant la votació de la segona per manca de quòrum entre grups polítics.

Tant els portaveus d’ERC com de JXA es van mostrar d’acord amb la necessitat de crear la plaça de jurista com a tècnic pel nou departament de contractació i hi van votar a favor, però malgrat que es va retirar de l’ordre del dia, van mostrar la seva disconformitat en la creació d’una plaça per un càrrec eventual.

Sobre aquesta darrera qüestió, Pep Moret (ERC) va manifestar no tenir prou informació i no percebre una funció necessària per a aquest càrrec.

En la mateixa línia, Dolors Ferrer (JXA) també va mostrar el seu desacord per la sensació d’improvisació transmesa per l’equip de govern al traslladar-los fins a tres descripcions diferents de les tasques a desenvolupar pel càrrec eventual, i que no s’ha treballat prou la confiança.

Festius 2024

El Ple va aprovar per unanimitat establir els dies 12 de febrer (Carnaval) i 23 d’agost (Festa Major) com a dies festius locals de l’any 2024.

 

Darrera actualització: 20.07.2023 | 18:51