Crònica del ple ordinari de 28 de desembre de 2020

Dimarts, 29 de desembre de 2020 a les 00:00

El dilluns 28 de desembre es va celebrar el darrer Ple ordinari de l’any 2020, un Ple que va comptar amb la presència de tots els càrrecs electes tret de la regidora Teresa Bada (JXA), i que constava de punts de molta rellevància com l’aprovació inicial del pressupost 2021, l’aprovació de les bases per l’adjudicació de 25 habitatges amb protecció oficial en règim general de lloguer al Maset Nou, o l’aprovació Inicial del Pla de Millora Urbana de Can Draper.

La sessió va començar amb un repàs de les dades d’atur del mes de novembre al municipi per part de l’alcalde, que se situa en el 10,71% (dones) i en el 6,59% (homes), i va prosseguir amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC + A’t + ACP), l’abstenció dels regidors de JXA i el vot en contra del regidor del PSC. En aquest punt es va debatre la conveniència de fer els plens telemàtics amb garanties tècniques, opció per la qual el Consistori treballa.

Punt 2.- Aprovació de les Bases per l’adjudicació de 25 habitatges amb protecció oficial de règim general de lloguer al Maset Nou.

El regidor d’Habitatge, Pere Marieges, va fer un repàs del procés de recuperació dels 25 habitatges del Maset Nou iniciat el passat mes de juliol i les seves vicissituds, i va explicar que dels 26 habitatges se n’ha reservat 1 per atendre situacions d’emergència habitacional, 10 per a persones en situació de vulnerabilitat a petició de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament, i que la resta restaran com ha habitatges de protecció social.

El regidor va explicar que amb la publicació de les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el 7 de gener, i un cop passat el període de presentació de sol·licituds, es farà el sorteig.

Amb tot, també va anunciar la voluntat de l’equip de govern de tirar endavant noves promocions d’habitatge social a la zona del carrer Granollers i a Can Draper, arribant a 100 habitatges més en un futur.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, A’T, ACP i PSC, i amb l’abstenció de JXA.

Punt 3.- Aprovació provisional del Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

Punt 4.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual del PGO associada al Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

Els punts 3 i 4 es varen tractar conjuntament, doncs un és conseqüència de l’altre. El Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable iniciat a l’anterior legislatura ja ha finalitzat, i requereix de reformes puntuals de la normativa del sòl no urbanitzable del Pla General de l’Ametlla (data de l’any 1987) per tal de poder-lo implementar, ja que no contempla usos nous com el turisme rural, etc. inclosos en el Pla Especial.

Ambdós punts es varen aprovar per unanimitat.

Punt 5.- Aprovació Inicial del Pla de Millora Urbana de Can Draper per a l’ordenació volumètrica de les parcel·les 13, 14, 15 i 16 delimitades pel carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona.

Aquest Pla de Millora és la culminació d’un procés endegat un any enrere, quan el Ple va aprovar aturar i suspendre les llicències d’obra d’aquest sector de Can Draper per estudiar una nova proposta de planejament. La nova proposta es tradueix en aquest Pla de Millora, que no afecta els usos del sòl existents i que tampoc n’introdueix de nous.

Aquest Pla contempla augmentar l’ocupació i limitar l’alçada de les construccions a dues plantes a les parcel·les 13 i 14, i proposa nous volums amb una ordenació semblant a la d’habitatges unifamiliars a les parcel·les 15 i 16.

El regidor Pere Marieges va definir aquest Pla de Millora com una “bona solució” i va destacar la “sostenibilitat” d’aquesta actuació, alhora que destacava que es donarà més opcions a la construcció d’habitatges més petits i més assequibles, que permetran que el col·lectiu jove i de gent gran pugui quedar-se a viure al seu poble.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC + A’t + ACP) i en contra de l’oposició (JXA + PSC).

Punt 6.- Aprovació inicial del Reglament per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb Energia Fotovoltaica.

El reglament per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica estableix les “regles del joc” per optar a la bonificació de fins el 25% de l’IBI per la instal·lació d’aquest sistema d’aprofitament energètic.

El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, A’t, ACP i PSC, i l’abstenció de JXA.

Punt 7.- Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 15/2020 mitjançant transferència de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Aquest punt dona resposta a la liquidació de l’exercici 2019 relacionat amb la concessió administrativa d’Illa Activa, per tal de dotar la partida corresponent per donar compliment a l’obligació de pagament un cop fets els ajustos i l’auditoria pertinent.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, en contra de JXA i l’abstenció del PSC.

Punt 8.- Aprovació inicial del Pressupost exercici 2021, plantilla pressupostària i bases d’execució.

El Ple va aprovar inicialment, amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició, el pressupost de l’any 2021, que ascendeix a 11.275.744,94 €.

Jan Santaló, regidor d’Hisenda, va iniciar la seva explicació exposant els elements que han condicionat la seva elaboració, la qual s’ha supeditat a la casuística imposada per la pandèmia tenint com a eixos principals el suport als serveis socials i a la reactivació de l’economia local.

Santaló va diferenciar dues vessants, el context econòmic i social (extern) i les finances locals (afer estructural).

Pel que fa al primer, va exposar els seus dubtes sobre la incidència en món local dels ajuts de la Unió Europea, uns ajuts que, no arribaran fins el segon trimestre del 2021.

Sobre les finances locals, el regidor va explicar que un cop superat l’ofec de tresoreria trobat a l’inici de la legislatura actualment ens trobem amb uns indicadors més estables, però que analitzant els ingressos i despeses es constata que a diferència de fa uns anys l’Ametlla no es pot permetre certes despeses, unes despeses “que a la regidoria d’Hisenda no pertoca qüestionar” però que, al no haver obeït a un plantejament global els darrers anys, han derivat en un desgavell tal que amb els nivells d’ingressos actuals no es poden afrontar si no és a través del préstec, fet que condiciona l’elaboració del pressupost, “el qual no es vol falsejar”.

Participació

Santaló va destacar el fet d’haver aprovat el pressupost quan toca després de la mala dinàmica dels darrers anys, fet que permetrà afrontar els reptes amb el temps necessari. També va posar en valor que la participació ciutadana formi part del pressupost, però no només amb processos com el celebrat darrerament, sinó fent partícip a la ciutadania tot destacant actes com els “Passem comptes”.

Respecte el procés participatiu d’inversions 2021, el regidor va valorar-lo molt positivament tot destacant l’eficàcia de la plataforma Decidim.Ametlla i la seva potencialitat, i posant en valor el fet que les propostes proposades per l’equip de govern hagin rebut el suport de la ciutadania.

Ingressos

El pressupost 2021 preveu uns ingressos de 11.275.744,94€, una xifra un 6,01% superior al pressupost de 2020 (10.636.133,81€).

Els ingressos per recaptació d’impostos es mantenen gairebé igual que al 2020 (5.925.000€), amb una previsió d’augment de la recaptació per l’IBI de 50.000€ justificada pels nous empadronaments registrats, i també per un augment de la recaptació de l’ICiO de 50.000€. Així mateix, es preveu un descens de la recaptació per l’IIVTNU (plusvàlues) de 100.000€.

Pel que fa a la previsió d’ingressos per taxes (1.367.500€) es preveu un augment de més de 100.000 € respecte l’any anterior, tot destacament l’increment de la recaptació per llicències urbanístiques (+ 64,50%).

Altres fonts d’ingressos com són els béns patrimonials incrementen en més de 100.000€ pel lloguer, de nou, de naus les industrials propietat de l’Ajuntament, i per la gestió dels pisos del Maset Nou.

Finalment, el Consistori obtindrà 826.000 € a través de préstecs (200.000 € a través del sector públic i 626.000€ provinents del sector privat).

Despeses

Les despeses es preveuen també en 11.275.744,94€, i el gruix principal no només són les inversions, sinó també el personal i els béns i serveis.

Pel que fa a les despeses de personal (capítol I), aquestes han disminuït un 0,94%, segons Santaló, a causa d’una gestió “més justa i d’acord amb els principis de valoració de la Relació de Llocs de Treball que s’està gestant”.

De béns i serveis la previsió de despesa augmenta un 4,75%, tot destacant l’esforç per realitzar un dotació real i correcta a l’àrea de Medi Ambient; l’augment de la consignació a Sanitat per  a la compra de material sanitari; la renovació de la flota de vehicles de la Policia Local i la nova aplicació mòbil de seguretat veïnal; la redacció i implementació del Pla d’Igualtat de l’Ametlla; la nova aplicació mòbil d’informació i promoció dels comerços locals; i l’obertura d’una línia d’ajuts per a la reactivació de l’economia local.

Les despeses financeres disminueixen perquè s’ha amortitzat un dels préstecs després de 10 anys.

Inversions

Les inversions previstes per l’any 2021 ascendeixen a 1.201.315 € i són:

Redacció del POUM; redacció de projectes; Camí de la Font del Gat; rehabilitació de l’escola Bertí; millores a l’escola Els Cingles; construcció de rasa per a fer arribar la fibra òptica als polígons; enllumenat públic; asfaltatge i pavimentació de carrers; reposició de clavegueram; Projecte Camins; Climatització M.N; Skate Park; material Policia Local; Videovigilància i trànsit; equipament informàtica; estanqueïtat pavelló; tanca perimetral pista exterior pavelló; millores al camp de futbol.

L’alcalde Pep Moret va cloure l’exposició del pressupostos destacant que s’han hagut de prendre decisions de gran responsabilitat i la dificultat en la seva elaboració. En aquest sentit, va anunciar l’acord pres per l’equip de govern d’ajornar fins el 2022 la implementació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta, i que al 2021 es realitzarà una tasca prèvia d’informació i sensibilització.

Mocions

Els punts 9, 10 i 11 varen ser els punts que no es varen votar en el darrer Ple per problemes tècnics, i tots es van aprovar per unanimitat:

El punt 9 era Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones – 25 N – 2020 l’Ametlla del Vallès contra les violències masclistes; el 10 una moció per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation EU; i el punt 11 era l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona, un instrument de coordinació estratègica de polítiques alimentàries a l’àrea metropolitana de Barcelona, de transició cap a un model alimentari sostenible, segur i saludable.

Al punt 12 es va aprovar per unanimitat , i era una moció presentada per tots els grups municipals de suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occiental, i al 13 es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors tret del del PSC una moció de suport a la Unitat de la Llengua Catalana.

El Ple va acabar amb una intervenció final de l’alcalde Pep Moret agraint el comportament i solidaritat dels veïns i veïnes de l’Ametlla del Vallès, així com de les entitats i treballadors municipals, durant un 2020 marcat per la pandèmia de la COVID-19.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 10:45