Crònica del Ple ordinari de 28 de novembre de 2022

Dimarts, 29 de novembre de 2022

El darrer dilluns de novembre es va celebrar el Ple ordinari corresponent, el qual es va allargar sis hores i en el que hi van assistir tots els càrrecs electes tret de la regidora Mireia Morillas (ERC).

Seguretat ciutadana

El primer punt a tractar va ser “informació d’alcaldia”, en el qual el regidor de Seguretat Ciutadana  Jan Santaló (A’t) va fer un repàs a la situació del poble en termes de seguretat, destacant la reducció de robatoris perpetrats malgrat l’augment de les temptatives, fet que va atribuir a la bona feina feta per la Policia Local.

També va mostrar les dades sobre ocupacions al poble, on actualment hi ha ocupades tres cases (des de fa tres o quatre anys), tot destacant que en els darrers tretze mesos s’han evitat cinquanta ocupacions gràcies a l’actuació de la Policia Local.

Fons Next Generation

El regidor de territori i urbanisme Pere Marieges (no adscrit) va comunicar que s’ha confirmat l’atorgament a l’Ajuntament de subvencions provinents dels fons Next Generation, que permetran abordar la reforma de la Sala Municipal de Teatre i l’arranjament del Camí de la font del Gat, arranjament que està previst que s’inicï a principis d’any.

Marieges, també, va informar que s’ha obtingut una subvenció per finançar el 100% la construcció de 26 habitatges de protecció oficial a Can Draper.

CEM Illa Activa

El tancament temporal del CEM Illa Activa va tenir un paper important a la sessió. L’alcalde Pep Moret (ERC) va fer una exposició detallada de la seva evolució i gestió des de l’any 2008, quan es va redactar un plec de clàusules que va definir com a “controvertit” i que ha representat un “llast econòmic per l’Ajuntament”, fins a l’actualitat, en què a 30 de novembre l’equipament tancarà temporalment les portes després que l’empresa concessionària entrés en fase de liquidació el passat mes de febrer, i que l’Ajuntament hagi abonat 5.592.925 € els darrers catorze anys.

Moret va informar que l’Ajuntament ha creat una oficina d’atenció a les persones usuàries del CEM per fer d’interlocutor amb l’administrador concursal, i que es treballa per actualitzar els costos i l’estudi de viabilitat fet l’any 2018 per elaborar un plec de clàusules d’acord amb la realitat actual, per reobrir el centre com més aviat millor. Mentre això no passi, l’Ajuntament s’ocuparà del manteniment de les instal·lacions.

El regidor Baldomero Reyes (PSC) va acusar l’equip de govern de deixar morir el CEM, i la Dolors Ferrer (JXA), van transmetre la disconformitat del seu grup per no haver pogut prendre part d’una decisió que hauria hagut de ser de tot el Consistori.

Modificació de crèdit

El regidor d’Hisenda Jan Santaló va explicar que es proposava una modificació de crèdit per garantir que l’exercici pressupostari 2022 es tanqui de forma neta, utilitzant romanent líquid de tresoreria.

El punt es va aprovar amb els vots a favor dels càrrecs electes de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, la qual va qüestionar augments de certes partides.

Jordi Sedó, Jutge de Pau

Jordi Sedó va ser proposat, de nou i per unanimitat, perquè continuï essent Jutge de Pau del poble. Tots els grups van agrair la tasca feta fins al dia d’avui.

Modificació "Reglament del servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès"

El Ple va aprovar aquesta modificació amb la qual, entre d’altres, s’amplia a persones amb estatus de refugiades o en tràmit d’obtenció d’asil polític com a beneficiàries d’aquest servei, tot incorporant l’àrea de Cooperació a la comissió de seguiment.

A instància de la regidora Dolors Ferrer, el punt es va aprovar unànimement amb una esmena que acotava la durada l’ús d’aquest servei.

Compatibilitat del cap de RRHH

El reconeixement de la compatibilitat del cap de RRHH de l’Ajuntament va generar certa tensió en el Ple. Els grups de l’oposició van qüestionar el procediment de la seva contractació i del seu nomenament, l’atorgament d’un plus de productivitat, així com la contractació d’un assessor extern per assessorar-lo en la negociació del conveni col·lectiu.

L’alcalde i regidor de RRHH va respondre que s’havia aplicat el mateix plus que tenen altres treballadors del Consistori amb càrrecs de rellevància.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els càrrecs electes tret del PSC, que es va abstenir.

Renovació bases reguladores d’accés als habitatges del Maset Nou

Tots els càrrecs electes varen aprovar la renovació de les bases reguladores de les condicions i requisits del procediment d’adjudicació dels 35 habitatges amb protecció oficial de règim general de lloguer al Maset Nou, per incloure en la borsa els pisos recuperats d’inquilins als quals es va subrogar el lloguer en la primera adjudicació, i fer el tràmit més àgil en un futur.

Modificació Puntual del Pla Parcial de l’Ametlla Park

Amb l’aprovació per unanimitat d’aquest punt s’adequa la normativa d’usos i es resol un buit legal que hi havia en aquest Pla Parcial, que impedia de forma genèrica a les naus d’aquest polígon emmagatzemar mercaderies de productes perillosos, fet que ara s’ha acotat.

Increment del sou dels treballadors de l’Ajuntament

El Ple va acordar per unanimitat l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament per l’any 2022 en  l’1,5%, en virtut de la llei 18/2022, de 18 d'octubre. Aquest increment s’aplicarà a la nòmina de novembre, i a la de desembre s’abonarà retroactivament l’increment de tot l’any 2022.

Nova ordenació edificatòria al Pla Parcial de Can Draper

El regidor d’urbanisme va explicar que s’ha interromput el tràmit de Pla de Millora Urbana perquè l’Ajuntament ha arribat a un acord amb els propietaris de les finques 13, 14, 15 i 16 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de Can Draper per modificar l’ordenació volumètrica inicial, amb l’objectiu aquesta estigui d’acord amb la tipologia d’habitatge unifamiliar existent a la zona. Aquesta nova ordenació no comporta la modificació del Pla General.

Aquesta minuta del conveni urbanístic es va aprovar amb els vots a favor dels càrrecs electes de l’equip de govern, l’abstenció dels de JXA, i en contra del regidor del PSC.

Declaració institucional del 25 N

El regidor d’Igualtat, Feminismes i LGBTI+ Jaume Durall va exposar els actes que s’han fet al novembre al poble amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, i va llegir una declaració institucional a tal efecte que va ser aprovada per unanimitat.

Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials

El grup de Junts per l’Ametlla, a través de la seva portaveu Dolors Ferrer, va presentar una moció per tractar les ocupacions conflictives i delinqüencials, donant eines a l’Ajuntament per combatre-les.

Tots els càrrecs electes varen donar-hi suport tret del regidor Jaume Durall, el qual va explicar les actuacions dutes a termes des de l’àrea d’Acció Social per gestionar aquests conflictes, i la regidora d’Ametllat’t Beti Español, la qual es va abstenir.

---

A la darrera part del Ple es va aprovar per unanimitat la compatibilitat d’una treballadora municipal, prèvia aprovació de la urgència, i a la part de control els regidors de l’oposició varen interpel·lar a l’equip de govern sobre unes factures concretes.

Precs i preguntes

En el darrer punt del Ple la regidora Dolors Ferrer va traslladar a l’equip de govern dubtes que els havien fet arribar veïns i veïnes i també entitats del poble, i va demanar aclariments sobre el Pla de Barris.

Torn del públic

Com és habitual en els Plens ordinaris, el públic va poder intervenir a la part final del Ple. Veïns i veïnes del carrer Garrofer i de l’Avinguda Onze de Setembre varen traslladar la problemàtica existent a la zona amb la ubicació de certs contenidors d’escombraries, i la Sra. E. C., vocal de la Junta de l’Agrupació de Gent Gran, va llegir un comunicat de queixa de l’entitat envers l’Ajuntament.

 

Darrera actualització: 29.11.2022 | 14:09