Crònica Ple extraordinari 26 d'abril de 2019 (habitatge)

Dijous, 23 de maig de 2019 a les 00:00

A petició dels grups Ametlla’t amb ERC i l’Ametlla en Comú, el proppassat divendres 26 d’abril va tenir lloc un Ple extraordinari per debatre sobre habitatge.

Els dos primers punts de l’ordre del dia varen versar sobre els habitatges de protecció oficial al municipi. El primer proposava la constitució d’una comissió d’estudi i consulta sobre les bases que han de regir la promoció, construcció i gestió dels habitatges de protecció oficial al poble, i el segon sobre declarar els habitatges de protecció oficial del Maset Nou d’interès públic pel municipi i constituir una comissió d’estudi, informe i consulta per a la seva recuperació (ara pertanyen al SAREB).

Els regidors Pere Marieges (A’t-ERC) i Jaume Durall (AC) varen incidir en la manca d’habitatges de protecció oficial al poble i en la necessitat de crear aquestes comissions en base a un acord conjunt per assentar les bases, i varen remetre a la promoció del Maset Nou com a mala experiència.

Al seu torn, l’equip de govern es va mostrar sensible envers la problemàtica habitacional i va explicar que s’han fet gestions per aconseguir la catalogació d’interès públic dels pisos del Maset Nou,  però es va mostrar en desacord en els terminis plantejats i van considerar les propostes d’electoralistes.

Aquest dos punts no varen prosperar atès que només van comptar amb els vots a favor dels regidors presents dels dos grups que les van presentar (4), en contra els regidors de l’equip de govern (7) i l’abstenció del grup de SI (1).

Can Draper

En el darrer punt d’aquest Ple extraordinari A’t -ERC i l’AC demanaven aturar tots els tràmits endegats per l’equip de govern en referència a la Modificació Puntual del Pla General en l’àmbit de Can Draper i la Modificació Puntual del Pla Parcial de Can Draper, per tal repensar i replantejar tot el Pla Parcial amb participació ciutadana.

L’alcalde Andreu González va explicar que a l’equip de govern no agrada com queda Can Draper, però que la suspensió llicències que es proposa podria costar molts diners a l’Ajuntament, atès que els promotors van aportar 400.000€ per la urbanització de la rotonda de Can Draper i la construcció de l’escola Bressol i podrien reclamar, fet amb el que el regidor Pere Marieges no va estar d’acord.

Aquest punt no va prosperar, ja que tots els regidors de l’equip de govern (7) varen votar-hi en contra davant els 4 vots a favor dels regidors de l’oposició presents.

Darrera actualització: 09.10.2019 | 13:29