Composició i atribucions de la Junta de Govern Local - Legislatura 2023-2027

Alcalde: Jan Santaló i Lloret (Ametlla't)

Primera tinent d'alcalde: Montse Giró i López (Ametlla't)

Segona tinent d'alcalde: Beti Espanyol i Castells (Ametlla't)

Tercer tinent d'alcalde: Pol Oliveras i Antoja (Ametlla't)

Quart tinent d'alcalde: Marc Palau i Antoja (Ametlla't)

En concordança amb el que disposa l’art. 113 del ROM de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i de conformitat amb el que disposa l’art. 112 del ROF, fixar com a dia per a dur a terme les sessions de la Junta de Govern Local, els dilluns a les 18:00 hores, amb la periodicitat que determini el Ple.

Segons el que estableix l’art.113 del ROM, es recorda que l’alcalde podrà deixar de convocar sessió de la Junta de Govern Local durant els períodes de vacances i períodes immediatament posteriors.

Atribucions

 • Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost.
 • Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les Bases d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de les Bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública.
 • Acordar la sol·licitud, acceptació, justificació i renúncia de tot tipus de subvencions i l’aprovació dels convenis que es prevegi concloure en matèria de subvencions.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • Competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats i, sempre que els béns no siguin declarats de valor històric o artístic, sigui quin sigui el seu valor.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i que estiguin previstos al pressupost.
 • Aprovar els plans de seguretat i salut de les obres.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Atorgar, denegar, prorrogar les llicències urbanístiques d’obres.
 • L’atorgament de les llicències, llevat d’aquelles que la llei sectorial atribueixin expressament al Ple.
 • Retornar les fiances dipositades d’obres i runes.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal fix i temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball.
 • Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Aprovar els expedients de reclamacions de responsabilitat patrimonial.
 • L’ordenació, de la publicació, execució i compliment dels acords de l’Ajuntament.
Darrera actualització: 21.06.2023 | 13:02
Darrera actualització: 21.06.2023 | 13:02