Sol·licitud per a l'obtenció de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos

Descarregar documentació annexa.

Cal aportar:

 • Documentació que s'ha d'adjuntar per a la l'obtenció de la llicència

  o Fotocòpia del document d’identitat
  o 2 fotografies
  o Declaració jurada de l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos.
  o Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa (cobertura de l’assegurança no inferior a 150,253€)
  o Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
  o Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip
  o Pagament 25,00€ en concepte de taxa segons Ordenança Fiscal

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal omplir la sol·licitud que trobreu en el document adjunt.

Darrera actualització: 09.03.2018 | 10:21