Registre municipal d'animals potencialment perillosos

Registre on es fa constar informació rellevant per a la ubicació i les possibles incidències (mort, trasllat de domicili, etc) dels animals considerats com a potencialment perillosos.

On podeu trobar més informació:
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Decret 328/1999, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació del registre general d'animals de companyia.
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Regimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives - Article 31, apartat 3, de modificació l'apartat 4 de l'article 3 de la Llei 10/1999.
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 dediciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Cal aportar:

 • PER DONAR-VOS D'ALTA AL REGISTRE D'ANIMALS MUNICIPAL D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOS

  1. Cal que l'animal estigui censat en el cens municipal d'animals de companyia de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
  2.. Sol·licitud, segons el model normalitzat que s'adjunta.

  3. Fotocòpia de la cartilla sanitària actualitzada

  4. Fotocòpia del DNI del propietari de l'animal que acrediti la majoria d'edat

  5. Fotocòpia del DNI del representant o persona que fa la inscripció si no es tracta del propietari)

  6. Certificat, en el seu cas, de l'esterilització de l'animal

  7. Acreditació de la identificació l'animal mitjançant microxip

  8. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

 • Per donar-vos de baixa del registre municipal d'animals potencialment perillosos, en cas de defunci de l'animal

  1. Sol·licitud de baixa del cens d'animals, segons el model normalitzat que s'adjunta

  2. Original de la cartilla veterinària de l'animal o el certificat veterinari de defunció

 • Per donar-vos de baixa del registre municipal d'animlas potencialment perillosos, en el cas d'un canvi de propietari

  Si el comprador resideix a un altre municipi, caldrà sol·licitar la baixa del cens d'animals

  Si el comprador resideix a l'Ametlla del Vallês, caldrà portar:

  1. Sol·licitud, comunicant la transmissió de l'animal, subscrita pel venedor i comprador

  2. Fotocòpia del DNI del venedor i comprador.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de l' Ajuntament, 1 - 08000 Barcelona - Barcelona
Telèfon:93 843 25 01
Adreça electrònica: ametlla@ametlla.cat
Lloc web: www.ametlla.cat
Horari:  
Matins de 08:30 a 14:00h i dijous de 08:30 a 18:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 04.02.2016 | 10:51