Registre d'unions civils

L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va crear el Registre Municipal d’unions civils l’any 2004 on es poden inscriure’s voluntàriament les parelles que convisquin sense estar casades. Com a requisits mínims per a la inscripció al registre és necessari:

1. Ser major d’edat o menor emancipat
2. No haver esta declarat incapacitat
3. No ser parents per consanguinitat
4. Estar empadronats en aquest municipi i conviure en el mateix domicili“

No obstant això, a Catalunya, la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, no exigeix que la convivència estable en parella s’hagi d’inscriure en cap registre.
Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parelles estables en qualsevol dels casos següents:
a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Per tant, la unió estable no formalitzada en escriptura pública es pot acreditar per la convivència durant un temps de dos anys i per qualsevol mitjà de prova admissible en dret, o per tenir durant la convivència un fill comú.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 09.11.2016 | 10:17