Llicències d'obres per a la instal·lació d'un GLP

Cal aportar:

 • Documents administratius:

  - Instància de sol•licitud signada per la propietat. (Si es tracta d’una societat, acreditació del
  representant mitjançant la presentació d’una còpia de l’escriptura publica).
  - Full visat assumeix direcció obres (tècnic grau superior o tècnic grau mig).
  - En cas d’estar l’obra prop d’una:
  * Carretera : aportar permís de l’organisme del qual depèn.
  * Rieres: aportar permís de l’Agència Catalana de l’Aigua
  * Línies elèctriques: Certificat de la direcció tècnica en el qual hi consti que l’obra a fer està fora de la zona d’afectació.

 • Dades del projecte: 2 jocs projecte amb

  - Justificació compliment paràmetres urbanístics.
  - Plànol d’emplaçament referit a la cartografia del Pla General.
  - Plànol topogràfic del solar indicant Implantació construcció: planta i secció.
  - Justificació amb cotes de les ordenances de separacions i alçades reguladores.
  - Justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), SI Seguretat en cas
  d’incendis
  - Contracte de manteniment dels mitjans de protecció contra incendis (extintors)
  - Certificat final d’instal.lació el tècnic competent.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de l' Ajuntament, 1 - 08000 Barcelona - Barcelona
Telèfon:93 843 25 01
Adreça electrònica: ametlla@ametlla.cat
Lloc web: www.ametlla.cat
Horari:  
Matins de 08:30 a 14:00h i dijous de 08:30 a 18:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 04.03.2016 | 12:27