Llicències d'obra major

Consisteix en l’activitat municipal, tècnica i administrativa destinada a verificar si el projecte de construcció, instal·lació o obra presentat per l’interessat compleix amb les ordenances i normes urbanístiques que li són d’aplicació.

Es considera obra major les de:
- Construcció d'edificis de nova planta.
- Ampliació o reforma d'edificis.
- Construcció o ampliació de garatges, magatzems o coberts de més de 50 m2 de superfície.
- Obres en edificis que modifiquen parets de càrrega o elements estructurals (forjats, jàssera, escles, obertures, etc)
- Construcció de piscines de més de 50 m3 de capacitat o amb parets laterals d'altura superior a 1,50 metres
- Moviments de terres que modifiquen el terreny, en altures superiors a 1,50 metres.
- Enderrocament d'edificis o part dels mateixos per a futures reformes, amb volum superior a 250 m3 o en cas de perillositat.
- Construccions de balcons o tribunes.
- Obres d'urbanització.
- Murs de contenció de terres d'altura superior a 2 metres.
- Construcció de frontons o parets opaques d'altura superior a 3 metres.
 

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud signada per la propietat.

  Si es tracta d’una societat, acreditació del representant mitjançant la presentació d’una còpia de l’escriptura pública.

 • Full visat assumeix direcció obres tècnic grau superior.
 • Full visat assumeix direcció obres tècnic grau mig.
 • Presentar programa de control de qualitat de l’edificació.
 • Imprès d’estadística d’edificació i habitatge.
 • Certificació/Compromís de la Companyia d’aigües i elèctrica per la qual garanteixi el seu subministrament a la parcel·la.
 • Pressupost de referència, sense minorar, d’acord amb els coeficients i càlculs de tarifes del Col·legi d’Arquitectes, signat pel tècnic autor del projecte.
 • Qualificació provisional de la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat per obres d’habitatges acollides a V.P.O.
 • En cas d’estar l’obra prop d’una carretera: aportar permís de l’organisme del qual depèn.
 • En cas d’estar l’obra prop d’una riera: aportar permís de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 • En cas d’estar l’obra prop d’una línia elètrica: Certificat de la direcció tècnica en el qual hi consti que l’obra a fer està fora de la zona d’afectació.
 • En cas de ser destinada l’obra a una activitat posterior, presentar sol·licitud de llicència d’activitat.
 • Certificat d’eficiència energètica.
 • Dades del projecte (en suport digital)

  - Fotografies terreny, voreres i construccions existents.
  - Justificació compliment paràmetres urbanístics.
  - Plànol d’emplaçament referit a la cartografia del Pla General.
  - Plànol topogràfic del solar indicant:
  - Estat actual: construccions existent.
  - Perfil terreny natural i modificat .
  - Implantació construcció: planta i secció.
  - Situació dels arbres de perímetre igual o superior a 40 cm. marcant els que està previst tallar, que s’hauran de replantar.
  - Justificació amb cotes de les ordenances de separacions i alçades reguladores.
  - Situació de l’arqueta registrable abans de la connexió a la xarxa general de clavegueram.
  - Alçat i secció tancaments solar.
  - Estudi de Seguretat i Salut.
  - Justificació compliment Decret 259/2003 del 11 d’octubre sobre requisits mínims d’habitabilitat als edificis d’habitatges.
  - En cas d’instal·lació de grua-torre desmuntable en obra, presentar sol·licitud de Llicència Municipal d’aquesta instal·lació.
  -Complimentar el Decret 201/1994 i 161/2001 de la Generalitat de Catalunya sobre residus de la construcció.
  - Justificació del compliment del decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco-eficiència en els edificis.
  - Justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
  - Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal d’Estalvi d’Aigua.

Canals de tramitació:

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Plaça de l' Ajuntament, 1 - 08480 L'Ametlla del Vallès - Barcelona (Espanya)
Telèfon:93 843 25 01
Fax: 93 843 23 13
Adreça electrònica: ametlla@ametlla.cat
Lloc web: www.ametlla.cat
Horari:  
- De dilluns a divendres: de 8.30 a 14h
- Dijous: de 8.30 a 18h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 11.03.2020 | 09:21