Llicència d'animals potencialment perillosos

Obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
La Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos és personal i intransferible.
La llicència administrativa l'emetrà l'ajuntament del municipi en el que el gos resideix habitualment.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 dediciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Quin cost té:

Liquidació de la taxa corresponent (20,84 Euros)

Cal aportar:

  • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir o qualsevol document acreditatiu de la majoria d'edat.
  • Instància , segons el model normalitzat que s'adjunta, sol.licitant la llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos
  • Declaració jurada per l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus
  • Certificat de capacitat física i d'aptitut psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement degudament autoritzat d'acord amb el Reial Decret 2272/1985, de 4 de desembre. (El certificat s'haurà d'obt
  • Certificat de registre de l'animal en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos.
  • Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut agreditatiu del pagament de la mateixa ( Posteriorment coincidint amb la renovació de la pòlissa s'haurà de lliurar-ne una còpia a l'ajuntament. En el cas d'existir més d'un int
  • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip
  • Liquidació de la taxa corresponent (20,84 Euros)

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de l' Ajuntament, 1 - 08000 Barcelona - Barcelona
Telèfon:93 843 25 01
Adreça electrònica: ametlla@ametlla.cat
Lloc web: www.ametlla.cat
Horari:  
Matins de 08:30 a 14:00h i dijous de 08:30 a 18:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 04.02.2016 | 10:52