Comunicació prèvia d'obres

Obres subjectes a comunicació prèvia

-Obres a l’interior d’habitatges que no modifiquin distribució ni estructura:

     *Arrebossats, enguixats, aplacats de parets i/o sostres.

     *Substitució d’elements de fusteria o serralleria.

     *Substitució o reparació de paviments o fals sostres.

     *Reparació i/o substitució de canonades d’instal·lacions.

     *Reforma i/o renovació de cuines i banys.

*Practicar o reformar obertures interiors sempre que no afectin a parets de càrrega ni modificació de la distribució.
 

-Treballs en façanes: arrebossar, pintar o estucar façanes que no impliqui la utilització d’una estructura auxiliar: bastida, elevador...

- Reparació de cobertes que no impliqui la utilització d’una estructura auxiliar: bastida, elevador...

-Construir o reparar pous morts.

- Pavimentació de voreres.

-Tancaments de parcel·la.

-Substitució i/o arranjament de pavimentacions.

-Murs de contenció de terres d'altura inferior a 1 metre.

-Enderrocament de garatges o cobert d'una planta.

- Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques (amb aportació de projecte i assumeix tècnic) – bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres d'acord amb l' Art. 6 de l’Ordenança Fiscal.

Obres NO subjectes a comunicació prèvia    

Les obres en Sòl No Urbanitzable requereixen de llicència urbanística. 

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal

Quan es dóna resposta:

Les obres menors subjectes al règim de comunicació prèvia d'obres en edificis i construccions, podran iniciar-se el dia després de la presentació de la comunicació, sempre que s'ajustin a la legislació vigent.
L'Ajuntament disposa d'un mes per denegar l'actuació comunicada, si fos contrària a la normativa aplicable, o per requerir a l'interessat que esmeni la comunicació presentada o l'adapti a la normativa aplicable.

Qui pot sol·licitar-ho:

El/la titular de l’obra o el seu representant legal (en aquest últim cas caldrà acreditar documentalment la representació)

Cal aportar:

  • Document acreditatiu d'haver liquidat la taxa i l'impost corresponent.
  • Document acreditatiu d'haver liquidat la fiança de runes i/o desperfectes a la via pública (150€)
  • En el cas de representació legal del sol.licitant, poders de representació i/o documentació que l’acrediti.
  • Croquis (si s'escau)
  • Pressupost de les obres
  • Instància Comunicació Prèvia d'Obres

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 07.01.2021 | 13:19